Vztah chudých a bohatých v místním sboru

Prvním větším tématem webu Podnikatel dnes byl vztah chudých a bohatých v místním sboru. Dovolím si také přispět.

Podívejme se, jak byla chudoba řešená v první církvi.
Skutky apoštolské 2:44-46  "Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem."

Skutky apoštolské 4:32-37  "Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze přinášeli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Joses, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš (což v překladu znamená Syn potěšení), levita původem z Kypru, prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů."

Druhá a čtvrtá kapitola Skutků ukazuje řešení majetných a nemajetných v první církvi – tím bylo přerozdělení. Majetní prodávali svůj majetek a peníze přinášeli do společenství, resp. k vedoucím společenství – církve a ti je rozdělovali. Pravidlem pro rozdělování byla potřeba.

Do určité míry takto pracuje současný daňový systém – čím více vyděláš, tím větší procento z příjmu odvedeš na daních. Prostředky jsou formou sociální pomoci přerozdělovány od bohatším k chudým. Můžeme polemizovat o oprávněnosti a smysluplnosti některých dávek, ale to není předmětem tohoto článku.

Otázka, která se majetným (vlastnícím majetek – dům, pole – dnes by to mohla být také firma, živnost nebo obchod) po přečtení závěru obou kapitol nabízí, je: MÁM PRODAT VŠE A UTRŽENÉ PENÍZE POLOŽIT PŘED PASTORA SVÉHO SBORU, ABY JE PŘEROZDĚLIL?

Dle mého názoru NE. Proč si to myslím? Dovolte mi několik komentářů.

1. Nejprve se posuneme o kapitolu dál – do Sk. 5, do celkem známého příběhu o Ananiášovi a Zafiře, který na dění v kapitole 4. přímo navazuje.

Skutky apoštolské 5:1-5  "Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr mu na to řekl: "Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň."

Podle Petrových odpovědí nebylo ani povinné ani doporučované (či dokonce vyžadované) prodat majetek, nebyla to vstupenka do nebe ani do církve. Petr respektoval vlastnictví majetku a svobodu s ním naložit dle uvážení. Prodat a darovat i neprodat a nedarovat bylo svobodnou volbou majetného. Ananiáš a Zafira chtěli vypadat duchovněji, lépe, vydaněji - což je pokrytectví, které Bůh, jak známo, nenávidí. Ježíš mluvil k pokrytcům velmi tvrdě. Dle mého názoru nemají bohatí lidé závazky k chudým ani naopak. Obě skupiny však mají závazek k Bohu. Bohatí využít své dary pro naplnění Božích záměrů a chudí přijmout Boží řešení jejich chudoby.

Zde jsem hledal, co to konkrétně pro mě znamená.
Bůh mi dal dar dobývat bohatství, dal mi schopnost podnikat. Vybavil mě jeho talenty, abych mohl být úspěšný. Často slýchám, že to je „tvrdá práce“, která přinesla průlom v byznysu nebo dosažení nějaké mety. A zdá se, že tvrdá práce s kontakty a štěstím je vše, co podnikatel k úspěchu potřebuje. Dle mého: bez Božích darů a Jeho povolání je byznys jen tvrdá práce, a výsledkem je průměr a trápení. Zdrojem úspěchu (ovoce, které zůstane) je přiměřená práce v kombinaci s Božím povoláním, pro jehož naplnění Bůh dává schopnosti.
Kladu si otázku, proč mi je dal? Věřím, že odpověď je ve 2. Kor. 9:6-8: "Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo."

Odpusťte mi množství následujících otázek, ale je dobré si je položit!

PROČ nám Bůh dal dary ?

1. ABYCHOM MĚLI DOSTATEK. Lidé, jejichž cílem je mít dostatek všeho co potřebují, se na tomto zastaví. Další skupinou jsou lidé, kteří chtějí mít dostatek i toho, co nepotřebují.

2. ABY NÁM PŘEBÝVALO PRO KAŽDÉ DOBRÉ DÍLO. Co je v Božích očích tím dobrým dílem vzhledem k chudým? Zde si dovolím uvést několik příkladů

1. Zastaňte se slabých Izajáš 1:17 "Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy." Jeremjáš 22:3  "Toto praví Hospodin: Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí, neprolévejte na tomto místě nevinnou krev." Jsou lidé, kterých se nikdo nezastane, nejsou pro svět přitažliví či zajímaví. Mám nepsanou dohodu s našim firemním právníkem, že mu občas přepošlu prosbu o radu od našeho zaměstnance, nebo poradím sám. Samozřejmě zdarma.

2. Pomozte lidem v soužení Jakubův 1:27  "Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa." Nechme se vést Bohem ke konkrétním lidem, můžeme být Božím nástrojem pro jejich požehnání. Třeba pomocí lidem v nedostatku – zaplaceným obědem či nákupem nebo půjčkou, kterou nevymáháme zpět. Stát dnes odebírá potřebným pomoc – máme několik přátel, kteří vzhledem ke zdravotnímu stavu svých dětí nebo i svému jsou závislí na státní pomoci. Rozumím tomu, že na ni stát nemá peníze, o to víc mě vadí vyvádění peněz ze státních či polostátních podniků, které si stát neumí nebo snad nechce ohlídat. Zde je velký prostor pro pomoc – sponzorujeme několik lidí v nouzi konkrétní částkou na určitý čas – např. na rok. Dává jim to prostor najít řešení. Přísloví 28:27  "Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek, ale kdo dělá, že nevidí, sklidí hojnost kleteb."

3. Někdy to chce nestandardní řešení

  • 1. Deuteronomium 24:19  "Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit bezdomovci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal při každé práci tvých rukou." Deuteronomium 24:20  "Když oklátíš plody ze své olivy, nebudeš ještě setřásat zbylé. Ty budou patřit bezdomovci, sirotku a vdově." Deuteronomium 24:21  "Když budeš na vinici sbírat hrozny, nebudeš po sobě paběrkovat. Bude to patřit bezdomovci, sirotku a vdově." Nejsem zemědělec, tudíž pro mě to třeba znamená, že použité věci buď daruji (neprodávám) nebo je nechám u vrat našeho domu či firmy a někdo si je vezme.
  • 2. 5M 24:10-11  "Když budeš svému bližnímu poskytovat půjčku, nevstupuj do jeho domu, aby sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel přinese zástavu ven." Zde nás Bůh nabádá k úctě, respektu k dlužníkovi.
  • 3. 5M 24:12-13  "Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem."
  • 4. 5M 24:14-15 "Nevykořisťuj nádeníka, chudého a potřebného, ať už je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý, závisí na tom jeho život! Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích." Někdy je žádoucí a potřebné obejít standardní výplatní termíny pro lidi, kteří se vrací do života.

Existuje mnoho variant, jak využít své dary pro obdarování jiných a nechávat se použít samotným Bohem pro Jeho slávu. Pokud mám závazek vůči někomu, vidím ho ve využívání příležitostí pomoci, které mi Bůh předkládá. Věřím, že toto jsou skutky, které zůstanou.

 

A co motivace. Proč řešit něčí nouzi ?
Zkusme několik variant motivace :

  • - musím, jinak mi Bůh nebude žehnat
  • - měl bych …... vidím zbědované lidi, umírající hladovějící děti
  • - chci, je to správné ….. Ježíš to dělal a já Ho chci následovat. Chovat se jako Ježíš bez vnitřní proměny není dlouhodobě reálné. Máme se proměňovat v Jeho podobu, nikoliv Ho napodobovat.
  • - chci – to chtění vychází ze mě, soucit je

Dospěl jsem k tomu, že motivací pro radostné dávání není potřeba či chudoba, kterou vidím, výčitky svědomí nebo jízlivé poznámky o snadném životě od lidí v mém okolí. To, co mě motivuje je lítost, touha pomoci a to vychází z lásky. Za svých 20 let křesťanství jsem viděl dost lidí, kteří se snažili radostně dávat a upřímně milovat. Ale nevěřil jsem jim to. Sám jsem se dlouhá léta tolik snažil nebo nesnažil – z extrému do extrému. A málokdo mi to věřil.

Ke schopnosti dávat radostně a milovat opravdově musíme být proměněni Bohem.

Můžeme Ho o to žádat a myslím, že bychom měli!

Efezským 3:14-19 "Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží."

S úctou Pavel Vimr

Zlatá věta!

"Bez Božích darů a Jeho povolání je byznys jen tvrdá práce, a výsledkem je průměr a trápení. Zdrojem úspěchu (ovoce, které zůstane) je přiměřená práce v kombinaci s Božím povoláním, pro jehož naplnění Bůh dává schopnosti."

Tohle je fakt zlatá věta celého článku (alespoň pro mě). Když se nad tím člověk pořádně zamyslí, může to v jeho životě mít obrovský dopad. A ušetřit promarněné roky a přinést hodně ovoce.
Pavle, moc díky!

poděkování

Jak občerstvující je slyšet takováto slova. Pozbudil jsi mě na duchu i mysly. Díky Věra

Krásna inšpirácia ,

Krásna inšpirácia , ktorou sa môžme viacerý posúvať v Živote "
ďakujem

reakce na článek

Pěkný večer, Pavle. Článek jsem přečetl na jeden dech a je skvělý. Moc díky a díky takovým článkům spolu s Biblí v ruce vidím Boží slovo v praxi. Ať se Vám daří.

   

Informace o autorovi

Jméno
Pavel Vimr

Profil

Je ženatý, otec tří dětí, podnikající od roku 1991 ve službách a výrobě. Pavel vnímá povolání ke službě podnikatelům a manželským párům. Je také starším sboru AC v Chomutově. Své bohaté zkušenosti z podnikání uplatňuje na akcích pro byznysmeny, manažery a vedoucí, kde je častým řečníkem.

Poslední komentáře