Podnikat vírou ?

 

Vážení přátelé,

věřím, že mnozí jste se zamýšleli nad vírou v Boha a podnikáním. Rád bych se tímto článkem k Vašim myšlenkám připojil.

11. kapitola knihy Židům je plná hrdinů víry. Kromě docela známých a v kázáních frekventovaných jmen je tam zmínka o mnohých “bezejmených”. Jsem přesvědčený, že Bůh jejich jména zná velmi dobře a na seznam doplňuje další a další. Věřím, že podnikatele také. A dostávám se ke stěžejním otázkám tohoto článku. Může být podnikání věcí víry či je to “jen” souhra talentu, příležitosti, moudrého spravování a dodržovaných principů?

Ale ještě předtím mi dovolte několik otázek ohledně víry samé

Co nebo kdo je zdrojem víry?

Žid 11-6 uvádí, že bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Věřit je vždy spojené s osobou či věcí. Svoji vírou vyjadřuji míru své důvěry v danou osobu nebo věc. Např. pokud židle, na kterou si mám sednout, působí nedůvěryhodně, vratce či křehce, váhám s usednutím, protože nevěřím, že to vydrží. Na druhou stranu mám “v archivu” mnoho záznamů o úspěšném usednutí a setrvání na židli, takže je už ani nezkoumám, prostě si sednu. Napadá mne, jestli lze v tomto případě mluvit o víře či zkušenosti? Zkušenost (možná se dá vyjádřit I slovem jistota) reflektuje minulost, víra míří do budoucnosti.

Boha nikdy nikdo neviděl, věřit v Jeho existenci představuje víc než míru zkušenosti. Potřebujeme s vírou pomoci a to od Boha samotného.

Od přátel a známých slýchávám o “motivačních” kázání a “motivačních” knihách s poselstvím, znějícím nějak takto : vírou získej moc od Ježíše Krista a zmeň svět, posuň hranice, zaber ekonomiku, vydělej víc peněz. Tyto zdroje ovšem příliš neřeší, kde mám tu víru vzít! Často uvádí, že přichází ze zkušenosti s Bohem (tu nemám úplně ve své moci), znalosti Jeho Slova, zaslíbení (znalost mohu ovlivnit, porozumění již méně) ALE... nevím, jestli mnohočetnou četbou příběhu o Lazarovi ovlivním svou víru ve zmrtvýchvstání natolik, že již nikomu v mém okolí svou vírou neumožním zemřít. Osobně jsem přesvědčený, že ne. Jsem závislý na “zjevení”, na Božím dotyku, který informaci o Lazarově zázraku promění v součást mého DNA.

V Bibli je několikrát napsáno : Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno., (Matouš 7:8, Lukáš 11:10). Na mé straně je prosit, hledat a tlouci. Na Boží straně je dát, nechat nalézt a otevřít. A to způsobem a v čase, který je z Božího pohledu ten NEJ.....

Rádi bychom Boha ovládali. Jak? Představme si na chvíli naše životy jako příběhy ve filmu. Každý příběh musí mít tvůrce, komparsistu, scénaristu, režiséra ....... a sponzory. V tom našem bychom rádi zastali všechny role kromě sponzora, tu bychom rádi svěřili Hospodinu, přec jenom má větší možnosti.

Boží představa je podle všeho jiná, On chce být tvůrcem, režisérem a také sponzorem našich životních příběhů. Respektive nás povolává do těch svých! Jak?

Noé věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Bůh oznámil Noemu příběh, který pro něj připravil a Noe do něj svou vírou vstoupil, UVĚŘIL HOSPODINU.

Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlil ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení, a upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. Bůh oznámil Abrahamovi příběh, který pro něj připravil a ten do něj svou vírou vstoupil, UVĚŘIL HOSPODINU.

Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. Bůh oznámil Sáře příběh, který pro ni připravil a Sára do něj svou vírou vstoupila, UVĚŘILA HOSPODINU.

Registrujte prosím Boží aktivitu ve všech třech příbězích : Bůh oznámil, Bůh povolal, Bůh dal zaslíbení. Zdá se, že Noe, Abrahám i Sára se nejprve setkali s Bohem, který jim představil svůj příběh, jehož se měli stát významnými aktéry. A na nich bylo uvěřit konkrétnímu Božímu záměru, v konkrétním čase, přijmout Boží plán a povolání a vstoupit do Jeho příběhu.

Dovolím si tvrdit, že autorem, scénáristou a režisérem lidských příběhů je Bůh, nikoliv člověk (i když by rád) a my do nich vírou vstupujeme. Mnohdy je to bohužel naopak – chceme aby Bůh vstoupil do našich příběhů jako dodavatel hybné síly, sponzor, odstraňovatel překážek, ochránce v pozadí.

Přemýšlím nad tím, že Mojžíš nerozděloval každou vodu, ani jeho následovník Jozue. Otázkou je - mohl by? Proč ne? Abraham byl Otcem víry – mohl mít 10 synů a kdy jen chtěl? Nebo byl závislý na Božím konání, v čase, způsobu.........? Mohu tedy jako podnikatel svou vírou převálcovat každou konkurenci, “navěřit si” veleúspěšnou firmu, začít podnikat, protože se mi chce. Požehná to Bůh, bude chtít být součástí našich příběhů? Dle mého názoru není na mě vybrat si příběh dle mého gusta s tím, že Bůh mě bude následovat. Opak je pravdě blíž.

Věřím, že úspěch Ježíše Krista spočíval v tom, že plně činil vůli Otce. Vyvrcholením jeho poddání se byl souboj jeho strachu a touhy naplnit vůli Otce, odehrávající se v Getsemanské zahradě.

Na závěr se nabízí otázka : je Božím příběhem pro Tebe (pro mně) podnikání? Pokud ano, můžeme se těšit na velký příběh, divy a zázraky, pády I vítězství, to vše v Boží režii s využitím Jeho nevyčerpatelných zdrojů.

 

   

Informace o autorovi

Jméno
Pavel Vimr

Profil

Je ženatý, otec tří dětí, podnikající od roku 1991 ve službách a výrobě. Pavel vnímá povolání ke službě podnikatelům a manželským párům. Je také starším sboru AC v Chomutově. Své bohaté zkušenosti z podnikání uplatňuje na akcích pro byznysmeny, manažery a vedoucí, kde je častým řečníkem.

Poslední komentáře