Péče o duši

Velká rozhodnutí - část druhá. Brigita Vimrová

Za podstatné považuji, že u rozhodování uplatňujeme svoji vůli – a to je opravdu to jediné, co můžeme Bohu dát.

Velká rozhodnutí - část první. Brigita Vimrová

Velká rozhodnutí - Brigita Vimrová

V tomto článku se budeme sdílet o schopnosti „rozhodovat se“ a činit rozhodnutí i ve velmi těžkých situacích. Zkušenost nám dokládá, že v současném rozhodování hrají nejdůležitější roli informace. Pokud dnes něco rozhodujeme, chceme vědět o daných možnostech co nejvíce faktů a souvislostí.

Jak rozlišit chtíč od oprávněné potřeby?

Jednotná definice lidských potřeb asi neexistuje, ale obecně se vnímají potřeby jako specifické motivační síly v chování a úzce souvisí s lidským prožíváním a s instinkty. Pokud potřeby nejsou v dostatečné míře uspokojeny, je člověk více emočně ohrožený a náchylnější k depresivnímu vnímání svého života. Pocity méněcennosti, nedůvěry, nejistoty, žárlivosti bývají projevy nenaplněných potřeb. Zvládání emočních reakcí souvisí s uvědomováním si vlastních potřeb.

Emoce! Jak se v nich zorientovat?

Lidské emoce nádherným způsobem popisuje biblická kniha Žalmů. Tyto chvalozpěvy vyjadřují hluboké prožitky v srdci člověka vůči Bohu. Ukazují důvěru, obdiv, lásku, pochvalu, touhu, znepokojení, bolest, strach, úzkost, pohoršení, hněv, volání o pomoc. Mnohé tyto modlitby ukazují míru intimity vztahu mezi člověkem a Hospodinem.

Komunikace není manipulace

Napadá vás někdy myšlenka: "Ten se mnou manipuluje!" nebo: "Ona mě neustále někam tlačí a tvrdí, že jsem říkal to, co jsem neříkal!" Ano, ta nejběžnější oblast – oblast sdílení se a dorozumívání je pro většinu dnešních lidí zahalena tajemstvím.

Stres! Co s tím?

Vnímáte na sobě utlumenou vášeň? Cítíte podrážděnost a neschopnost projevovat své city? Máte nedostatek energie a nezvládáte už dávat? Budíte se se špatnou náladou nebo trpíte během dne jejími prudkými výkyvy? Prožíváte nervozitu a ta vám bere trpělivost? Nejste schopni se přizpůsobit požadavkům své rodiny, o kterých jste ale uvnitř sebe přesvědčeni, že jsou oprávněné? Ztrácíte zájem o vztah s partnerem? Napadá vás myšlenka, že se to všechno sype, je toho na vás moc a nemáte dostatek podpory ze strany svých blízkých?

Hněv – špatný rádce, ještě horší Pán!

     My sami se rozhodujeme, jak budeme na určitou situaci reagovat. Nikdo tě nemůže přinutit, aby ses zlobil. Lidé se mohou chovat tak, že pro tebe bude velmi snadné reagovat hněvem. Ale jsi to ty, kdo si takovou reakci zvolil. Pokud se chceš naučit svůj hněv kontrolovat a používat ho způsobem, který potěší Boha, musíš za něj převzít zodpovědnost. Musíš být ochoten říci: "Vždy, když se rozzlobím, je to proto, že jsem se rozhodl takto reagovat."

Jak se (ne)starat o zítřek

Začteme-li se do biblické pasáže z Matoušova evangelia (Mt 6:24-34), vyvstává zde pro nás zřetelný a pro dnešní společnost poněkud kontroverzní Ježíšův apel: nedělejte si starosti o zítřek! Je to příkaz, který se na první pohled zdá být v rozporu s myšlením „dobrého správce“ – správce našeho života, našeho podniku, domácnosti, našich nadání a obdarování. Dobrý správce přeci musí myslet na zítřek. Jeho myšlení však má vycházet z víry, nikoliv z obav. 
 

Jak čelit strachu

Motto: Jan 16:33  To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

Hygiena duše - Duševní hygiena

Každý člověk se pohybuje v různém prostředí, které je v mnoha ohledech zatěžující. Musíme se vypořádat se stresem, nejistotou, hněvem, selháním, strachem a dalšími problémy, které nás nějakým způsobem ovlivňují. Od dob, kdy vznikla psychologie jako vědní obor, člověk hledá způsob jak žít tak, aby byl spokojený, měl dostatek síly pro výzvy, které před ním stojí.

Text si můžete přečíst ve formátu PDF, a naleznete jej níže.

   

Poslední komentáře