Pastoři a podnikatelé

Slyšeli jste někdy větu: „Pastore, ty nemůžeš rozumět situacím, které musím řešit,“ říká podnikatel. A pastor od podnikatele může dostat otázku typu „Jak spravuješ peníze, které plynou do církve, jsou opravdu dobře a efektivně využity?“ V minulosti jsme byli mnohokrát svědky různých nedorozumění mezi pastory církví a podnikateli či lidmi s vysokým postavením ve společnosti. Církev a svět podnikatelů byly a jsou někdy chápány jako dvě naprosto odlišné a neslučitelné instituce. Naprostá většina našich místních církví má své přímé či nepřímé kořeny v době totality. Církev v této době nemusela řešit problémy spojené se sponzorováním, podnikateli či vlastnictvím majetku v takové míře, jako je tomu dnes. Dnes, ať chceme či nechceme, žijeme jinak. Svět, ve kterém žijeme, je založen na penězích a církev, ať chce nebo ne, musí čelit novým a v minulosti nepoznaným výzvám. Podnikatelé mohou místnímu sboru v mnohém dobře posloužit a zrovna tak pastoři, duchovní mohou být velkou pomocí a oporou. Jsem přesvědčený, že může jít o vzájemně obohacující vztah.

Před několika lety jsem realizoval jakýsi „mini výzkum veřejného mínění“ a oslovil jsem několik pastorů Apoštolské církve a podnikatelů z téže denominace s otázkami: Jaký je svět podnikatelů očima pastorů a naopak. Druhá otázka: Čím mohou podnikatelé pomoci církvi a vedoucím v církvi osobně a naopak, čím mohou prospět duchovní podnikatelům.

Tady jsou odpovědi! Možná jsou pro některé z vás překvapivé, možná ne …

Jaký je církevní svět pastorů očima podnikatelů:

1. Podnikatelé příliš nerozumí způsobu práce pastorů. Vidí neochotu pastorů organizovat, plánovat a řídit procesy. Svět pastorů připadá podnikatelům často neřízený, chaotický, neplánovaný, kde se věci ponechávají „tak nějak jak se to vyvine.“
2. Pastoři žijí vírou, Duchem. Nedělají se rozpočty, a pokud nevycházejí, jde se do toho vírou, že to Pán nějak zaplatí. Výsledkem mohou být mraky dluhů.
3. Práce pastorů je těžko měřitelná a nepříliš dobře ohodnocená.
4. Pastoři jsou často lidé, kteří z finančního mála najednou vyskočili do pozice, kdy spravují velký majetek a není příliš definováno jak a často s minimální kontrolou.

Jaký je svět podnikatelů očima pastorů:

1. Svět podnikatelů je plný stresů, napětí a tlaku.
2. Podnikatelé trpí samotou, mívají málo nebo žádné skutečně nezištné přátele.
3. Podnikatelé čelí mnoha situacím, které jsou pro „normálního“ člověka neobvyklé a rozumí a chápou je jen sami podnikatelé. Proto se jim hůře pastoračně slouží. Pozn. autora článku označení „normální“ pro nepodnikatele byl použit v původním znění.
4. Podnikatelé mají tendenci vnímat čísla více než lidi, bývají orientovaní na výkon.

Nyní připojím několik úvah, které zčásti vycházejí z odpovědí na druhou otázku.

Podnikatel jako Boží nástroj v místním sboru:

Podle Bible má každý křesťan nějaké duchovní obdarování. 1 Korintským 12:11 To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tzn., že i podnikatelé, ti věřím, že jsou ve větší míře vyzbrojeni „strategicko-správcovským“ obdarováním. Duchovní dary slouží k budování církve a věřících. Jakými dary a jakým způsobem si Bůh může použít podnikatele v místním sboru?

1. Schopnost vydělat peníze a moudře je spravovat - s přihlédnutím na Deut. 8,18 a další místa, se pokusím popsat toto obdarování podnikatelů jako Bohem danou moc, vydělat za stejný časový úsek a se stejným úsilím násobně více peněz než jiní lidé. Spravovat si podle 2Kor 9,10 dovolím popsat jako Bohem darovanou schopnost udržovat správný poměr mezi chlebem k jídlu a semenem k setbě. Pokud zasadím mnoho, hladovím; pokud nyní moc sním, nebudu mít co zasadit a budu hladovět v budoucnosti. Pastoři jsou často lidé, kteří téměř ze dne na den začnou k rodinnému cash flow spravovat ještě cash flow církve, která je násobně větší a tím i náročnější. V podnikání to většinou přichází postupně, krok za krokem se podnikatel učí jednat s většími a většími penězi, vyrovnávat se s tlaky a pokušeními, které to přináší. Umím si představit, že kdybych ze dne na den převzal zodpovědnost za firmu velikosti Microsoft, tak i přes mé zkušenosti s většími financemi bych to nezvládl. Pod tlakem rozhodnutí jak investovat, jak spravovat, jaké kroky učinit bych se buď zhroutil, nebo „vypustil.“ Podnikatelé umí poradit, jak dobře využít svěřené prostředky, jak nejlépe nakoupit to či ono, jak investovat apod. Dělají to dnes a denně a tlakem tržního prostředí v tom jsou celkem „vyškoleni.“

Podnikatelé a jsem si jist, že stejně tak i pastoři, čelí pokušení vypomoci napjatému rodinnému nebo osobnímu rozpočtu tzv. „firemními penězi,“ protože možnosti firmy jsou daleko větší. V praxi to znamená vypůjčit si, proplácet si vše, co je jen trochu možné. V jiných případech mají pastoři své a církevní peníze v jedné peněžence, ze které platí vše, co je třeba bez účtů, vykazatelnosti nebo kontroly ze strany např. starších sboru. V obou případech nechci jednání pastorů prohlašovat za zlý úmysl, ale nepořádek, neprůhlednost ve financích může být pro členy sboru velmi demotivující k dávání. Zde je příležitost pro pastora, aby dal prostor podnikatelům, kteří mohou prakticky pomoci ať už radou, zpětnou vazbou, pohledem ze strany zaměstnavatele, Zákoníku práce, apod. Jsou schopni poradit v tak citlivých oblastech jako např. nastavení transparentních pohybů peněz v církvi nebo vykazatelnost zodpovědných pracovníků orgánům církve apod.

2. Jeden z dalších darů podnikatelů, které jsou potřebné ve sborech, je schopnost strategického myšlení. Dovolte, abych to vysvětlil, a použiji k tomu př. Noeho, stavitele archy.

Noe dostal od Boha vizi, jinými slovy dlouhodobý cíl o stavbě lodi,
Genesis 6:14 Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. 15 A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. 16 Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. - o jejím účelu a vybavení Genesis 6:18 S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. 19 A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; samec a samice to budou. 20 Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. 21 Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm."
Protože informace, které od Hospodina dostal, byly spíše rámcové, musel promyslet, jak tento příkaz co nejlépe splní. Tomu se říká strategie neboli naplánování jednotlivých kroků vedoucích k realizaci vize. Noe si musel naplánovat, jak archu postaví, čím a s čím začne, co bude další „výrobní operace,“ jaké díly se budou montovat s jinými a v jakém pořadí do celku ……. Vzhledem k velikosti a účelu lodi to asi nebyl jednoduchý projekt.

Genesis 6:22 Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Tato kratičká věta představuje vytrvalé, každodenní a neochabující úsilí udržet pracovní tempo, organizovat a řídit procesy, čelit slabostem těla i duše zkrátka udržovat „tah na branku“. Ap. Pavel nás povzbuzuje k vytrvalosti (Žid 10,36; Židům 12:1).

Milí pastoři, jestliže vám Bůh dal vizi, sen nebo představu, jak chcete, aby váš sbor jednou vypadal, zapojte do realizačního týmu úspěšné podnikatele! Přinesou strategii, pragmatický způsob myšlení, dobré správcovství a obrazně řečeno: vaše nohy zůstanou na zemi a vaše hlava může stále být v nebi.

Čím může být pastor pro podnikatele? Přítelem a oporou!

Jedna z největších výzev, které podnikatelé čelí, je samota. S rostoucí firmou mají podnikatelé stále méně upřímných přátel. Bible uvádí, že majetek zjednává víc a víc přátel (Přísloví 19:4), otázkou však je, co kdo od přátelství s podnikatelem očekává a proč o něj stojí.

Já se cítím Bohem nesmírně obdarován nezištným přátelstvím několika pastorů a lidí s plným úvazkem v církvi, kteří při mně stáli v časech dobrých i horších. Vždy jsem mohl vnímat jejich podporu, kladný postoj. Lidé v místních sborech se stěží vyhnou zklamání, že jim ten podnikatel, co má tolik peněz nepůjčil, nebo nepomohl. Ti méně zralí pak mohou ve sboru zasévat „antipodnikatelské“ nálady a postoje. Tomu se jen velmi těžko čelí. Velmi si cením u svých pastorů, že se mě i mé manželky v takových situacích zastali. Někdy možná i přesto, že sami nerozuměli, proč jsme nepůjčili nebo nefinancovali nějaký projekt, prostě respektovali naše rozhodnutí.

Podnikatelé jsou zaměření na čísla, výkony a výsledky nezřídka víc než na vztahy a lidi. V záplavě čísel, výkonů a odpovědností existuje riziko „odlidštění,“ kdy se z podnikatele stává stroj na peníze a také ho nic než čísla, výkony a růst nezajímá. Vztahy jsou děleny na potřebné pro růst firmy nebo nedůležité. Přátelství duchovně zralých lidí přináší do života podnikatele tolik potřebné vyvážení. Moji pastoři mě svým příkladem učili hledat skryté hodnoty v lidech. Vnímal a pozoroval jsem zájem a nasazení pastorů k lidem, kterém bych já již vyměnil, propustil, prostě nezatěžoval se s nimi.

Dalším rizikem světa podnikatelů, které chci zmínit, je pocit výjimečnosti a nadřazenosti, vyjádřený větou: Tohle jsem dokázal svou pílí, šikovností a výjimečností, tudíž jsem lepší než ti, kteří to nedokázali. Je to shrnuto ve slovu pýcha. Podnikatel životně nutně potřebuje rozvíjet svého ducha, a to nejenom z kázání a knih, ale také skrze přátelství se zralými křesťany.

Přísloví 13:20 Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle. Děkuji Bohu za moudré pastory, které mohu znát a se kterými se mohu přátelit. Není pro mě těžké otevřít jim svůj život a podřídit se jejich vedení.

1Tm 6,17 – 19 Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme; napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.

Pastoři, nebojte se komunikovat s podnikateli, jednat s nimi v moudrosti a autoritě, kterou Vám Bůh dal. A to i přesto, že dávají víc peněz, které váš sbor potřebuje.

Existují oblasti, ve kterých může podnikatel škodit práci pastora – podnikatelé mají tendenci být vedoucím, „protože to platí.“ Chtějí významně (podle významu svých darů) ovlivňovat směrování církve apod. Myslím, že na to nemají mandát i přesto, že jejich desátky mohou být větší než desátky všech ostatních členů dohromady. Podnikatel může mluvit do čistoty zacházení s penězi v církvi (účetnictví, zneužívání věcí apod.), ale ne do směrování církve. Říká se, že členové sboru mají dávat a nežádat informaci, co se s penězi děje - s tím tak úplně nesouhlasím. Nemyslím si, že každé rozhodnutí vedení sboru podléhá schvalovacímu procesu členů, ale členové mají právo na informace o použití prostředků a mají právo vyžadovat po vedení sboru transparentnost a právní a účetní bezúhonnost při spravování sborových peněz.

Informace

Zajímavě podané, já osobně moc ale nejsem na tyhle "promluvy" do duše.

Svět podnikání

Svět podnikání je zajímavý a pro někoho možná nepochopitelný. Znám spoustu lidí, kteří si například ani nedokážou představit, že by někdy podnikali. Jsou prostě zvyklý na to dělat v továrně a už prostě nechtějí víc. Je to celkem smutné, jak někdo nemůže chtít od života víc? Já už se nějakou dobu snažím vydělávat peníze na internetu. Umím celkem dobře anglicky, takže se snažím vydělat nějaké peníze překlady a také se snažím obchodovat na internetu. Dříve jsem zkoušel forex, ale teď jsem se zainteresoval do binárních opcí. Pokud by jste se chtěli o binárních opcích dozvědět víc, tak mrkněte na tenhle web: http://opcebinarni.com/ najdete tam vše.

Svět podnikání je fajn

Rozhodně Binární Opce doporučují. Zde máte i videa „Jak na to“ http://www.jakobchodovatopce.cz

   

Informace o autorovi

Jméno
Pavel Vimr

Profil

Je ženatý, otec tří dětí, podnikající od roku 1991 ve službách a výrobě. Pavel vnímá povolání ke službě podnikatelům a manželským párům. Je také starším sboru AC v Chomutově. Své bohaté zkušenosti z podnikání uplatňuje na akcích pro byznysmeny, manažery a vedoucí, kde je častým řečníkem.

Poslední komentáře