Nemyslet na sex?

Budeme mluvit o choulostivém tématu a možná, že i chvílemi budeme vnímat lehké rozpaky, tak se prosím všichni uvolněme, budu otevřená, věřím, že i praktická a konkrétní.

Tak jak to vlastně je? A jde to vůbec nemyslet na sex? Náš Hospodin stvořil člověka jako sexuální bytosti. Muže i ženu. V Genesis 1,27-28 „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim“Ploďte se a množte se a naplňte zemi. A v Genesis 2,22-23: “A Hospodin utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal (byl nadšen): Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Muž byl z Evina těla v údivu. Ženské tělo se od mužského liší každou buňkou těla; je například daleko méně ochlupené a výrazné křivky působí ladně, jemně, měkce, hladce, něžně. A Pán Bůh je ten, kdo to tělo vymyslel a vymodeloval a to celé včetně všech intimních míst i pohlavních orgánů. JE to ON, kdo přišel na nápad s tělesnou přitažlivostí opačného pohlaví a jen ON je stvořitelem milostného aktu. Co z toho plyne? Můžeme se uklidnit. Sexuální touha je přirozená a dokonce vrozená. Už malé děti si brzy uvědomují příjemné pocity v oblasti svých genitálií a v pubertě se dostaví spouštěč sexuality a to u dívek formou pravidelného menstruačního cyklu a u chlapců jedné běžné noci dojde k takzvané poluci - ve spánku dojde ke ztopoření penisu (erekci) a první ejakulaci. Není to nic zlého a sprostého, jen to značí, že se zdravě fyzicky vyvíjíme.

Znamená to tedy, že myslet na sex je normální? Vždyť v Matoušově evangeliu 5,28 je psáno: “Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“

Pokud oceňujeme něčí krásu, když nás někdo fyzicky přitahuje, když zdravě toužíme po sexu, je to v pořádku.

Co to je ZDRAVĚ? V předchozím verši je to výslovně psáno ve slově CHTIVĚ. Opakem zdravého, biblického pohledu na sexualitu je CHTÍČ. Chtíč znamená sexuálně dychtit po něčem, co Bůh zakázal. Chtíč znamená, že sex je pro tebe důležitější než Bůh. Chtíč také nejde nikdy uhasit a v momentě, kdy získá, co chce, tak příště chce stále víc. Chtíč nás také obelhává a nalhává nám nereálná očekávání.

Smyslnost se přetvařuje. Lidé nejrůznějšího věku zápasí se sexuální nečistotou. CO tedy Bůh zakázal? Sexuální pokušení ještě není chtíčem, ďábel nás nikdy nepřestane pokoušet, avšak důležité je, jak na pokušení reagujeme. Není divné, když si všimneme přitažlivého člověka. Ale špatné je, když jej svlékáme očima, či si představujeme, jaké by to s ním bylo v posteli. Sexuální myšlenka je normální, ale změní se ve smyslnou žádost, pokud ji živíme a zabýváme se jí. Když živíme chtíč, znamená to, že zneužíváme Boží dobrou věc. Bůh do nás vložil sexuální touhy, ale pokud oddělíme od sexu úctu k bližnímu, zneuctíme tím Boží plán a nedáme slávu JEMU, ale tělu. Číst o tom můžeme ve 2. Mojžíšově 20,17 – Exodus.

Zkusíme být ještě konkrétnější. Co je například sexuální nečistota? Obecně veškerá erotika mimo manželský svazek. Patří sem pornografie, sex osob stejného pohlaví jak je psáno v listu Římanům 1,26-27, předmanželský sex a to i ve formě tzv. Pettingu, orálního sexu i masturbace viz Židům 13,4 „ Manželství ať je všemi ceněno a jeho lože ať je neposkvrněné. Smilníky a cizoložníky pak bude soudit Bůh.“ V řeckém originále je použito pro „lože“ slovo koitus, což je soulož.

A co na to Boží slovo: „Efezským 5,3 Avšak smilstvo, veškerá nečistota a chtivost, ať mezi vámi nejsou ani jmenovány, jak se sluší na svaté.“
Jak to ale zvládat, vždyť je to všude kolem nás, ulice, media, reklamy, filmy…

Myslíte, že ze strachu… NE, to podpoří pouze fanatičnost, kdy začneme sex nenávidět, psychické problémy, soběstřednost, zákonictví, moralizování…

Nebo snad z nadšení (z výkonu) dokázat, že JÁ to zvládnu a dokážu to lidem, Bohu a hlavně sám sobě… NE, to totiž taky moc nefunguje, je to jako když držíte dietu. Snažíme se a snažíme, nejdřív ze sebe máme radost, ale poté se dostaneme pod tlak a „přejíme se“ anebo ulítneme na „vlastní dokonalosti“.

Věřme, že jenom motiv milosti, tedy víra v nezaslouženou Boží laskavost, nás může vést k tomu, abychom hledali SVATOST bez strachu a pocitu hanby. Náš nebeský Otec vymyslel sex a Má plán v oblasti sexuální touhy. Nemusíme Bohu dokazovat, jak umíme být dobří a jakou tedy máme hodnotu. Boží sílu najdeme ve své slabosti. Když jsme zoufalí, v Něm nalezneme naději. Bojujme ale proti chtíči, protože opravdovou slast nám může dát skutečně jedině Bůh.

Když se nyní vrátíme na počátek Bible, v Gen. 1,26 je psáno:“Učiňme člověka, aby byl naším Obrazem, podle naší podoby (je tu vyjádřena schopnost člověka žít s Bohem v obecenství – je tu vyjádřen VZTAH blízkosti, ale i odlišnosti).

Hospodin nás stvořil především pro vztah, který je primární potřebou každého člověka, jako třeba jídlo.

Vztahy se hluboce dotýkají osobnosti člověka. Po vztazích toužíme a není to touha hříšná, je skutečná - vložil ji do nás sám Všemohoucí, my potřebujeme být někomu blízcí a jedině skrze vztahy mohou být naplněny naše vnitřní potřeby.

Vězme, že úspěšný boj proti smyslnosti tkví v budování individuálního a především INTIMNÍHO vztahu s Ježíšem. Boží láska je taková, že miluje i to, co není hodno lásky (je bezpodmínečná AGAPE, nadpřirozená, čistá, svatá, silná a mocná) a tím tvoří něco, co je milování hodné. Tato zázračná proměna přemáhá svět. Je to něco, co rozum nepobere, a to dává lidem tohoto světa naději. Tvůj vztah s Ním je osobní a není závislý na množství dobrého, co denně uděláš. Bůh tě chce celého, ON zná i tvé vady charakteru a tolik tě miloval, že dal svého jediného syna i za tebe. Tuto pravdu nestačí jen vědět, musíme jí uvěřit.

Bůh tě chce a zajímají ho tvé zápasy. PROBLÉM je na naší straně, neboť máme hluboké vnitřní přesvědčení, že si věci musíme zasloužit. Tak držíme dietu - hledáme principy a jasné, jednoduché odpovědi. Čteme i Bibli, ale pro dosažení svých vlastních cílů a kvalitních výsledků, abychom se hlavně cítili dobře. Jen málo čteme Boží slovo kvůli poznání Boha samotného. V listě Židům 8,12-13a) je napsáno: “Neboť se slituji nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy ani na jejich nezákonné činy si již nikdy nevzpomenu.“ Náš život v Kristu už není o výkonu, ale o naději důvěrného vztahu s Bohem! Dennodenně se nám ale stává, že více než po Božím odpuštění toužíme mít svůj život pod kontrolou a tak hledáme a učíme se praktikovat nějaké biblické principy a často i „úspěšně“. Výsledkem bývá, že na sebe býváme hrdí (i když to skrýváme) místo toho, abychom vnímali vděčnost. Raději svůj život ovládáme, než abychom důvěřovali Pánu.

Z toho všeho snažení jsme nesmírně unavení, protože Krista podvědomě vnímáme jako vstupenku do nebe a ne jako osobního přítele. To je vyčerpávající a působí to velký tlak na naši psychiku. Viz DOPIS „Jsem tak zaujat sám sebou, až je mi z toho nanic. Snažím se v životě obstát – snažím se obstát při všech těch strašných nárocích na můj život i čas. Mám ale pocit prohry. Cosi mi schází a já nedokážu vysvětlit či popsat, co to je. Cítím se jaksi nezakotvený, vlající a jde z toho na mě hrůza. Tento upřímný muž je zlomený, ale právě on má ohromnou naději, že se setká s Ježíšem. Neostýchejme se před Bohem a sami před sebou přiznávat si prohry. Dopis mladé ženy, který nyní budu číst je o hledání pomoci, neboť ona stejně jako mnozí uvízla v pasti masturbace a internetové pornografii. Cítila se zoufalá.

DOPIS: „Už ani nevím, kdo vlastně jsem. Jsem z toho vyděšená. Vím, že dělám špatné věci. Snažila jsem se s tím přestat. Fakt jsem se snažila. Kolikrát jsem v noci brečela. Modlila jsem se. Psala jsem si deník. Četla jsem různé knížky. Už opravdu nevím, co mám dělat. Miluju Boha, ale přece ho nemůžu pořád a pořád donekonečna prosit o odpuštění. Vím, že potřebuji něčí pomoc, ale nevím, kde ji mám vzít. Vím, že Bůh má pro můj život v plánu mnohem víc než tohle. Ale tenhle hřích nade mnou pořád vítězí.“ Když dlouhodobě prohráváme svůj boj s chtíčem, tak to vysává naše duchovní nadšení a máme chuť to vzdát anebo si svůj hřích omluvit a vysvětlit, že vlastně hříchem ani NENÍ. Satan je odporný. Onanie z nás dělá otroky. 2.Petrova 2,19 „Slibují jim svobodu, sami jsou však otroky zkázy, neboť kým je kdo přemožen, tím je také zotročen.“Zbožný muž jménem Jeffery Black napsal “Cílem pornografie a masturbace je vytvořit náhražku intimity. Masturbace je sex sám se sebou a tudíž nemusím sám sebe investovat do druhého člověka. Lidé závislí na pornografii nejsou ani tak závislí na těch materiálech jako na soustředění na sebe sama. Jsou oddáni službě sobě samým, udělají, co mohou, aby našli pohodlný způsob, jak nezemřít svému Já, což je podstatou života ve VZTAHU.“

Naše tělo je chrámem Ducha Božího a musíme se učit ovládat ho ve svatosti a mít ho v úctě.

1. Tesalonickým 4, 3-6:“Neboť toto je Boží vůle, vaše posvěcení, totiž abyste se zdržovali od smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou v posvěcení a úctě (ne v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha), aby nikdo nepřekračoval meze a neoklamával v této věci svého bratra, protože Pán je toho všeho mstitelem, jak jsme vám také předem řekli a dosvědčili.“

NEJDE ani tolik o ten samotný akt, jako o naše SRDCE. Římanům 6,14:“Neboť hřích nad vámi nebude panovat, protože nejste pod Zákonem, ale pod Milostí.

Když selžeme, neděsme se. Bůh je veliký a milosrdný, kříž a oběť Pána Ježíše je dostatečná na každý hřích. Usilujme ale o naše srdce, o náš postoj a naše odhodlání. MATOUŠ 5,8 - „Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha. 5,9 jsme syny (HUJOS) Boha (tekton – potomek jako mimino, HUJOS – potomek jako kopie otce)

Pamatujme, že sexuální uvolnění není lékem na chtíč!

Také není pravda, že pokud jsem selhal, tak už na svatosti nezáleží. Nedovolme ďáblovi, aby nám vzal sexualitu. My nebojujeme proti ní, ale za ní.

Praktické rady jak ven ze zvrácenosti.

1. Přibližme se k Bohu – čas, v jeho přítomnosti se proměníme, upřímnost, uvolnění, chvála, díkůvzdání, modlitby, čtení Božího slova
2. Čiňme pokání. Pokání znamená změnu v srdci a rozhodnutí odvrátit se od hříchu. Musíme vidět náš hřích jako skutek vzpoury proti Bohu. Cítit opravdovou lítost a ne se jen obávat nepříjemných následků.
3. Začít nenávidět hřích, ne sám sebe, to je proti Božímu plánu s naším životem
4. Navštěvujme církev, skupinky a svěřme se někomu důvěryhodnému. Už vyřčený hřích je poloviční úleva a tím velká chuť znovu a znovu povstat a bojovat.
5. Sport, vhodné oblečení, disciplína ve sledování filmů, literatury, vyhýbání se místu, času, kde selháváme, atd.

Jak to celé shrnout.

Sexuální touha je přirozená a sexuální pokušení ještě není hříchem, ale důležité je, jak na něj reagujeme. Vždy když mluvíme s druhým člověkem, mějme na paměti, že vnímá naši tělesnost a vždy si připomínejme, že je to někdo, koho miluje Bůh a Ten nám připomíná, že máme „Pokládat jedny druhé za přednější než sami sebe“. Úcta k bližním je nutná pro budování vztahů a věřme, že jedině v Boží přítomnosti se měníme. Když jsme v jeho náručí, tak neexistuje větší slast a v neposlední řadě, poslechněme radu apoštola Pavla, že je lepší vstoupit do manželství než se trápit.

Citáty – Paulo Coelho
„Láska není v druhém člověku, je přímo v nás: probouzíme ji. Ale abychom to dokázali, potřebujeme toho druhého.“

„Bojovník si uvědomuje, že existují obtíže, s nimiž nepočítal. Kdyby čekal na ideální okamžik, nikdy by se nepohnul z místa, protože mnozí lidé mu ustavičně říkají, že je bláznovství dělat, co zamýšlí. Bojovník se tedy nezříká jisté dávky bláznovství, neboť ve válce a v lásce nelze vše předvídat.“

„V určitých chvílích bylo třeba přijmout tajemství a pochopit, že každý má svůj dar. Někdo umí léčit, jiný zná řeč moudrosti, další přináší duchovní slovo. Všemi těmito dary může Bůh ukázat svou slávu a člověk je Jeho nástrojem.“

„Milujeme-li to, co děláme, měníme otroctví ve svobodu. Jestliže nemůžeme milovat, je lepší se vším hned přestat.“

PODROBNE O ZAVISLOSTI NA SEXU

Dobry den, prikladam clanek z naseho webu o Zavislosti na sexu, jelikoz je potreba znat mantinely toho, kdy jde o radost ze sexu a kdy o zavislost, ktera omezuje a nici nejen zavisleho, ale i jeho partnera a castokrat i okoli.. https://www.erekce.cz/zavislost-na-sexu

Podrobně o poluci

Podrobne o poluci zde - https://www.erekce.cz/poluce/

vyskytuje se u dospivajicich kluku, kteri pohlavne zraji, takze neni nic vyjimecne, kdyz se poluce objevi v noci i pokud pred tim masturbovali. Zalezi na pohlavni zralosti a aktivite varlat - kazdy kluk je ma jine.

Jsem člověk, který si

Jsem člověk, který si váží upřímného a laskavého chování a sama se tak také snažím vždy chovat. Přesto občas také bojuji s těmito démony a vždy v tu chvíli o sobě pochybuji. Ale vím, že je potřeba se tomu postavit - stačí otevřít srdce a dávat a přijímat lásku z okolí. Hleďme na lidi kolem s láskou v srdci, nikoliv s chtíčem...opatrujte se.

Moc krásné a příkladné.

Moc krásné a příkladné. Moc se líbí tento článek a mohu jen doporučit v této nečisté a povrchní době. Moc děkuji autorce. Více takových článků.

Děkuji,za článek,jasné

Děkuji,za článek,jasné stručné,výstižné!!!!

   

Informace o autorovi

Obrázek uživatele Brigita Vimrová

Jméno
Brigita Vimrová

Profil

Je vdaná, má tři děti. Vlastníkem firmy VICTORY - Brigita Vimrová. Dobrovolným pracovníkem a členem  AC Chomutov, kde je organizátorkou pravidelných měsíčních setkání pro ženy (Zadáno pro dámy, jINá žena), vede biblickou skupinku pro ženy a podpůrnou skupinu pro lidi v problémech (Bod obratu). Je členkou občanského sdružení Solid Ground, pod kterým slouží v mateřském centru  (Klub u broučka). Přednáší na různých křesťanských setkání a je občasnou kazatelkou na bohoslužbách.

Poslední komentáře