Nejnovější články

Hněv – špatný rádce, ještě horší Pán!

     My sami se rozhodujeme, jak budeme na určitou situaci reagovat. Nikdo tě nemůže přinutit, aby ses zlobil. Lidé se mohou chovat tak, že pro tebe bude velmi snadné reagovat hněvem. Ale jsi to ty, kdo si takovou reakci zvolil. Pokud se chceš naučit svůj hněv kontrolovat a používat ho způsobem, který potěší Boha, musíš za něj převzít zodpovědnost. Musíš být ochoten říci: "Vždy, když se rozzlobím, je to proto, že jsem se rozhodl takto reagovat."

Podobenství o hřivnách

Matouš 25:14-25 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat.

Jak se (ne)starat o zítřek

Začteme-li se do biblické pasáže z Matoušova evangelia (Mt 6:24-34), vyvstává zde pro nás zřetelný a pro dnešní společnost poněkud kontroverzní Ježíšův apel: nedělejte si starosti o zítřek! Je to příkaz, který se na první pohled zdá být v rozporu s myšlením „dobrého správce“ – správce našeho života, našeho podniku, domácnosti, našich nadání a obdarování. Dobrý správce přeci musí myslet na zítřek. Jeho myšlení však má vycházet z víry, nikoliv z obav. 
 

Jít dál a nebo si postavit hlavu? (Gn 26:12-32)

Gen 26:12-22 Izák pak v té zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, až se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět.  Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni zasypali a naplnili hlínou.

Podnikatel a pastor

Úvodem
Námětem této mé úvahy je vzájemný vztah pastora sboru a podnikatele, který práci sboru finančně podporuje. „Smí podnikatel mluvit do toho, jak se ve sboru nakládá s financemi?“ , “Jak předcházet možným konfliktům, popřípadě jak je řešit?“ , „Existují biblické principy pro tento vztah?“ To jsou některé otázky, na které se pokusím zaměřit. 

Jak čelit strachu

Motto: Jan 16:33  To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

Kvalita a zaměření na zákazníka

Milí přátelé, asi se shodneme v tom, že podnikání nyní není úplně jednoduché (ostatně kdy bylo?). Tržní prostředí v České republice se stále vyvíjí, procházíme různými stádii s různými důrazy. Dle mého názoru je aktuálně rozhodujícím faktorem “kvalita”, jinými slovy “jakost”. O důležitosti kvality jsem se již zmínil v předcházejícím článku, ale vzhledem k jejímu významu v dnešním podnikání a častému podceňování, si dovolím v tomto tématu pokračovat.  

Lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš (Matouš 5:43-48)

Mt 5,43-48 Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.“ Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Bůh a byznys

 
V souvislosti s penězi a bohatstvím existuje několik pohledů. V byznys světě často můžeme slyšet rčení, že o peníze jde až na prvním místě. V Bibli najdeme nejedno varování před milováním peněz a touhou po zbohatnutí nebo tzv. jistotě ze stavu „za vodou“. A v téže Bibli se nachází také tento verš: „K obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno; peníze vyřeší všechno.“ (Kazatel 10:19)
 

Jak začít a rychle neskončit s podnikáním

Nejprve stručně k mému profesnímu vývoji. S podnikáním jsem začal v roce 1991. Prvním „byznysem“ byly vysoce ziskové výškové práce, což za zhruba 6 měsíců poskytlo slušný hotovostní základ. Poté jsem vstoupil do „zajeté“ úklidové firmy s roční tradicí. Myslím, že v tehdejším byznys prostředí byla roční tradice již celkem dlouhá. Po několika letech růstu přišla určitá stagnace a také touha jít do nových oblastí. V roce 1998 jsme tedy začali s výrobou.

   

Poslední komentáře