Nedělejte si tedy starosti o zítřek. Mat 6:25 - 34

 

Matouš 6:24  Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. 25  Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 26  Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? 27  Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 28  A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - 29  a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich. 30  Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? 31  Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? 32  Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. 33  Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. 34 Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.

Vážení podnikatelé a živnostníci,

nad těmito věrši jsem strávil mnoho času a věřím, že i mnozí z Vás. Proč? Vedou každého k jasnému postoji (Jak je psáno : Vaše slovo buď `ano, ano - ne, ne´; co je nad to, je ze zlého. Matouš 5:37 ). Pro ekonomicky aktivní a často více či méně, ale přec jen majetné, z nich vyplývají důležité otázky. Nevadí Bohu to, že mám majetek a jak velká péče o něj je přiměřená? Je možné podnikat bez obav ze zítřejšího dne?

Tedy popořadě :

  Verš 24. Bůh říká, že není možné sloužit Jemu i majetku. Na první pohled to vypadá, že se musím jednoho vzdát, že na jedné straně pomyslné váhy je Bůh a na druhé majetek. To v daném verši však napsané není. Na jednom ramenu váhy se nachází služba či priorita, nikoliv majetek sám. Tudíž milovat Boha a být majetný se nevylučuje. Bohatstvím mohu Bohu sloužit, používat jej pro Jeho slávu a dobro lidí. Příkladem může být hrabě Zinzendorf, zakladatel a investor Ochranova, útočišťě Moravských bratří.

   

  Verše 25-32. Zde z textu „vystupují“ slova : NEMĚJTE STAROST o obživu, oděv atd. a PODÍVEJTE SE NA Boží zaopatření, Jeho péči o stvoření. V chápání budoucího zaopatření se lze setkávat se dvěma extrémy. Prvním je snaha vytěsnit zítřek, nezasívat, neplánovat, být nad věcí nebo vznášet se lehce nad zemí. Za tímto snažením se ale obvykle skrývá strach či lenost použít hřivny, které byly každému dány, neochota zasívat a bojovat o víru, že Bůh dává růst. Druhým, opačným extrémem je úzkostná péče člověka o téměř vše, vysilující boj o nadvládu nad okolnostmi a zítřkem. A vytěsnění Boha. Skrytým motivem je často obava, že Bůh má o dostatku jinou představu. Je tedy žádoucí vzít to do svých rukou?

  Za sebe jsem přesvědčený, že se Bůh o mne stará. Vyřešil můj hříšný včerejšek (nebylo toho zrovna málo), je se mnou dnes a má ve svých rukách každé moje nadechnutí. Naplňuje mé potřeby podle svého nejlepšího vědomí a na mě je, abych mu věřil, že to udělá dobře, lépe než já sám. Výsledkem přijetí Boží péče není mít vše, co myslím, že mě učiní šťastným, ale hledat život, nacházet Ježíše Krista, který je cestou, pravdou a životem. Právě Ježíš je zářným příkladem důvěry v Boha Otce. Věřil mu i v čase, kdy se živil jako tesař. Ptám se jak a v čem? Že bude dost lukrativních zakázek v nejisté době, že zvládne cash flow, materiál přijde včas a zvládnou se termíny? Je zajímavé, že byl Ježíš právě živnostníkem, možná je podnikání důkladnou přípravou na službu Bohu. Nabízí mnoho situací, kdy nezbývá nic jiného než mu věřit. A podnikání dává také rychlou zpětnou vazbu o upřímnosti a autenticitě naší víry.

  Verš 33. Nedávno jsem četl tuto větu : „Ježíše Krista mnozí respektují, obdivují, ctí, „milují“, ale málokdo jej následuje“. Koneckonců Ježíšovy „křesťanské principy a zásady“ akceptují i lidé, kteří kříž a spasení skrze toho samého nepřijímají. Být Ježíšovým následovníkem v podnikání znamená hledat vůli Otce a s Jeho pomocí tvořit, snít, vést, řídit, být rozhodný a smělý v používání a rozmnožení Jeho hřiven. Křesťanské principy typu nepodvést, nepodplatit, neoplácet zlým za zlé či žehnat svým konkurentům, být štědrý, jsou prostředkem, nikoliv cílem. Ježíš prohlásil, že jeho cílem je činit vůli Otce. Co to konkrétně představuje pro mne jako podnikatele? Věřím, že dělat ty správné věci. Ne jenom dělat věci správně.

  Verš 34. V Pavlíkově studijnímu překladu Bible je výraz „nedělejte si starosti“ uveden takto : „nebuďte ustaraní“ nebo „plni nepokojné, úzkostlivé starostlivosti“. Dovolím si ještě jeden překlad : „Nesnažte se mít vše pod kontrolou“. Ani zítřejší den. Jestli pěstujete např. brambory, zasaďte, pohnojte, průběžně odplevelujte, ale nevykopávejte je obden pro kontrolu, jestli už zaklíčily, množí se a rostou. Zde je nutné důvěřovat Hospodinu, že pod zemí udělá svoji část v potřebné kvalitě i kvantitě. Shrnuto: „Udělejte dnes to nejlepší pro zítřek, a jeho výsledek nechte s klidem na Bohu.

  Ap. Pavel to vyjádřil takto : 1 Kor 3:6  Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh. Stejně jak brambory : zasaďte, zalejte, okopejte a to co nejlépe, ale růst nechte na Bohu.

  Většina podnikajících žádnou zeleninu nepěstuje, ale třeba se „najdou“ v následujících příkladech :

  • - vzdálenost od mobilního telefonu větší než 0,5m je pro mne stresující

  • - chodím v noci do své továrny na přepadovky, nikomu nevěřím

  • - nemohu dávat, být štědrý, protože nevím, co zítřek přinese

  • - extremní variantou, která věřím se nás netýká, je ovlivňování zítřků využitím nekalých prostředků jako jest pomluva konkurence, úplatek vlivnému, zkreslování informací v nabídkách či neplnění (nabídnutých) slibů

  • - mám strach nevyhovět zákazníkovi

  • - .................................................

Jak jsem již zmínil, dle mého názoru je příčinou úzkostné touhy zajistit si zítřek nedůvěra či strach, že Bůh nemůže či nechce náš zítřek řešit k našemu nejlepšímu prospěchu. Co na to říct či napsat? Mnohokrát jsme slyšeli povzbuzující slova o Boží lásce, odpuštění, bezpodmínečném přijetí a Božím plánu pro každého jednotlivce. Nezáleží na tom, kolikrát jsme slyšeli, ale jestli jsme někdy zakusili. Připomeňme si slova starozákonního Joba - (Jób 42:1-6) Jób na to Hospodinu odpověděl:vořiteli  "Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu."

Ty nejcenější z Božích darů jako je víra, důvěra, blízké poznání se získávají jen zkušeností a to velmi osobní a jsou nepřenositelné.

Ve svém mládí jsem často slýchal : „co si navaříš, to si sníš“. A namísto obrazu o milujícím Otci, který mne vždy zachrání ze spárů nepřítele, jsem měl obraz Otce, který mne vydá, protože jsem si to zavinil, zavařil. Jak z toho ven? Před časem mne Bůh nechal 16 týdnů jít po okraji podnikatelské propasti. Nakláněl jsem se dolů, ale nespadl, protože mne Bůh (jak jsem pochopil později) držel za ruku. Proč to dopustil? Jsem přesvědčený, že Bůh chtěl „překreslit“ obraz v mé mysli na „jakkoliv si to zavaříš, nikdy tě ne(o)pustím“.

Není možné sloužit Bohu a majetku. Není možné být svobodný a plný strachu o zítřejší den. Myslím, že někdy je třeba volat k Ježíši Kristu jak slepý Bartimeus a prosit : „Pane, ať vidím“.

V 2. Královské, kap 6 se odehrává příběh proroka Elíši a jeho sluhy. V krizové situaci prorok uklidňoval svého sluhu a následně se za něj modlil : verš 16 a 17. "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči, ať vidí." Hospodin mládenci otevřel oči a hle - uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! Naše slepota někdy nesouvisí se zrakem.

 

Neboj se - já jsem s tebou, nestrachuj se - já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí. Izajáš 41:10

Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: "Neměj strach, já sám ti pomáhám!" Izajáš 41:14

Dobrý článek

Moc pěkně napsané Pavle, i když nepodnikám, bylo mi to na povzbuzení. :-) Touto cestou, s dovolením pozdravuji manželku Brigitu, "poznám vás", díky výborným seminářům pro manžele z internetu, bylo mi to na velké požehnání, jste sympaťáci a fandím vám. Snad se nebude nikdo zlobit, že to tu zmiňuji.;-) Srdečně zdraví Iva

Pěkně si to vystihl! Zcela

Pěkně si to vystihl! Zcela srozumitelné, praktické a hlavně opravdové! Díky. L.

   

Informace o autorovi

Jméno
Pavel Vimr

Profil

Je ženatý, otec tří dětí, podnikající od roku 1991 ve službách a výrobě. Pavel vnímá povolání ke službě podnikatelům a manželským párům. Je také starším sboru AC v Chomutově. Své bohaté zkušenosti z podnikání uplatňuje na akcích pro byznysmeny, manažery a vedoucí, kde je častým řečníkem.

Poslední komentáře