Krize podruhé

Přeji dobrého dne!

Po týdnu nabízím další pohled na prevenci a krizi. V první části jsme si připoměli fenomenálního správce Josefa, který následujíc Boží vedení, zachránil Egypt a celý tehdy známý svět před smrtí hladem. Josefovo vedení v krizi bylo moudré, ale ne každá krize přichází s konkrétním varováním a následným Božím vedením.

Podívejme se na další možnou situaci, které můžete čelit. Ježíš jí vykreslil v závěru Kázání na hoře (Mt 5-7. kap.). Ukazuje na muže, čelícího nepřízni počasí, lépe řečeno živelné pohromě (v červnu 2013 si to nemusíme ani příliš představovat).

Matouš 7:24-27 Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný."

Opět pár postřehů k textu :

 1. tato krizová situace na rozdíl od té v Egyptě, nastala náhle, jako úder bez předchozího varování. Stejně i v podnikání přichází zlé zprávy náhle. Zavzpomínejte, kdy jeden email, telefonát o závažné reklamaci, odchodu klíčového zaměstnance, závažném úrazu na pracovišti nebo oznamující hloubkovou kontrolu z Finančního úřadu na základě anonymního udání, zrychlil Váš tep či zvýšil tlak. Bůh náhlým krizím z nějakých důvodů nebrání a nechá nás jimi procházet. Ale připravuje nás na ně.

  Žalmy 112:5-7  Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva: nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně. Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina. Z textu vyplývá, že získat nebojácné srdce, doufající v Hospodina, lze dodržováním určitých zásad či principů. Taktéž již zmíněné Kázání na hoře, které je návodem pro stavbu domu, odolávajícímu bouřím, ukazuje týmž směrem. Steve Samaniego měl na poslední konferenci podnikatelů v Třebíči skvělý seminář na téma Kázání na hoře – vřele doporučuji.

  Dovoluji si tedy tvrdit, že následování Bohem daných principů a pravidel přináší dobré ovoce a krizovou prevenci!

 2. Avšak velkými riziky Božích principů (které za to ale nemohou) jsou :

  1. snaha člověka dodržovat Boží principy bez Boha, jen ze své vlastní síly a pro sebe. V pravidlech samotných není život, jen životu pomáhají. Nositelem života je Ježíš, bez Něj ve středu všeho, co děláme, jsou pravidla.

  2. obava, že úspěch v podnikání je přímo úměrný míře dodržení všech zásad, principů a pravidel. Vysvobozující je pro mne kniha Kazatel – např. kap. 9, verš 11. „Opět jsem pod sluncem viděl, že běh nezávisí na snaze hbitých ani boj na bohatýrech ani chléb na moudrých ani bohatství na rozumných ani přízeň na těch, kdo mají poznání, ale jak kdy každému z nich přeje čas a příležitost.“

  3. strach, že neúspěch v podnikání je přímo úměrný míře nedodržení všech zásad, principů a pravidel. Musíme přijmout fakt, že budeme dělat chyby. To vyřešil Bůh v Ježíši Kristu, který za ně zaplatil. Za některé si připlatíme i my, někdy ten náš dům bouří nevydrží a my budeme stavět znovu a lépe.

  4. Jedním ze stěžejních záměrů Nové smlouvy byla vnitřní změna, zaslíbená Hospodinem skrze ústa proroka Jeremiáše a potvrzená ap. Pavlem. Hospodin zaslibuje, že On sám vloží do mé a Tvé mysli a napíše do Tvého a mého srdce své principy, pravidla a zákony. On to udělá, je to součástí balíčku znovuzrození. Já k tomu mohu přispět přemáháním starých zvyků a žádostí. Tomu Bible říká nepřizpůsobovat se tomuto světu. (Řím 12:2  A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.)

Věřím, že se za svůj byznys máme modlit. Jeho růstu bude ale předcházet růst náš. Dlouho jsem přemýšlel, proč apoštol Pavel ve svých modlitbách nevyprošuje víc úspěch pro svou práci/misi. Častěji se modlí za vnitřní proměnu svých učedníků (věřím, že i svou), aby byli podobnější Kristu, jistější v Božím přijetí, odpuštění. Upevnění ve svém synovství, silní ve víře, nepochybující o Boží přízni. Potom jsou schopní jednat a rozhodovat se i v nejhorším čase. Jsou připravenější na zlé zprávy a jejich dům vydrží nápory bouří. Krize je nezničí.

Na závěr několik Pavlových modliteb, kde si můžete dosadit 1 os. a modlit se je za sebe i za jiné.

Efezským 1:17-19 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.

Efezským 3:14-19  Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.

Filipským 1:9-10  Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne

3 Janův 1:2  Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši.

                                                                                                   S úctou Pavel Vimr

   

Informace o autorovi

Jméno
Pavel Vimr

Profil

Je ženatý, otec tří dětí, podnikající od roku 1991 ve službách a výrobě. Pavel vnímá povolání ke službě podnikatelům a manželským párům. Je také starším sboru AC v Chomutově. Své bohaté zkušenosti z podnikání uplatňuje na akcích pro byznysmeny, manažery a vedoucí, kde je častým řečníkem.

Poslední komentáře