Jsou různá období

Kazatel 3:1 Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:

 • Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
 • je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
 • je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
 • je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
 • je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
 • je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
 • je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
 
Moudrá slova z pera krále Šalamouna, prý nejmoudřejšího z lidí. Jak je ale prakticky uchopit v této uspěchané době? Dnes se nečeká, až věci uzrají, až bude vše připraveno. Ovoce a zelenina se trhají nedozrálá, pro urychlení růstu jatečních zvířat se využívají krmné směsi, v podnikání jdeme úspěchu naproti pomocí aplikace růstových principů a technik. Platí i dnes, že všechno má svůj čas?!? Nebo že se všemu dává potřebný čas? 
 
Rád bych v souvislosti s načasováním poukázal na velmi zajímavou část života jednoho z velkých králů Izraele – Davida. 
Nejprve několik faktů a momentů: 
 1. David se narodil v početné rodině Jíšaje Betlémského. Jednoho dne navštívil rodinu respektovaný prorok Samuel a podle Boží vůle pomazal Davida za krále místo Saula, který se prohřešil proti Bohu.
 2. Krátce nato začala Davidova „kariéra“ strmě stoupat. Stal se nejprve hudebníkem u krále Saula, poté porazil nepřemožitelného Filištína Goliáše, stal se blízkým přítelem králova syna Jonathana, zetěm samotného krále a porážel filištínské nepřátele hlava nehlava. 1 Samuelova 18:30  Filištínští vládci stále vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst. Pokud bychom tehdy viděli Davida, byl by ztělesněním úspěchu – dnešním slangem „pan úspěšný.“ Ale připomeňme si Bohem stanovený cíl pro Davida – stát se králem. Proto byl David vyvolený a pomazaný - převzít vládu nad Izraelem. David měl úspěch kamkoli se obrátil, ale králem ještě nebyl.  
 3. Následoval rychlý pád a David, do té doby porážející Filištíny ve velkém, stál u bran jejich města Gatu, odkud pocházel Goliáš, a hrál blázna, aby vůbec přežil (1Sam 21,11-16). Dalších mnoho let žil David se skupinou odmítnutých lidí (1Sam 22:2), pronásledovaný Saulem, kdykoli se objevil v Izraeli. Dvakrát měl David příležitost Saula zabít, ale neudělal to. 
 4. Až se naplnil čas, Saul byl v bitvě zabit a David se stal králem nejprve v Judsku a po dalších sedmi letech v celém Izraeli.  
Co si můžeme z Davidova života vzít pro podnikání a nejen pro ně?
 
Add. 1 Věřím, že stejně jako Bůh pomazal Davida pro kralování, povolává a uschopňuje muže a ženy pro podnikání. Bez uschopnění „z hůry“ je podnikání věru těžké. Ztrácí ten nadpřirozený rozměr, který dává pokoj, že to není jen na mně a o mně.
   
Add. 2 Asi jste zažili a zažíváte (!) ve svém podnikání období, kdy to tam (jak říkají naši fotbalisté) padá tak nějak samo. Zákazníci nás bombardují objednávkami, kapacity jsou příjemně nadoraz, zaměstnanci se těší na prémie a výsledky jsou „velmi pěkné“ (to pro změnu říkají bankéři).
 
Add. 3. Úspěch nemusí být vždy znamením, že jsme tam, kde nás Bůh chce mít. Tím nevyzývám k násilnému přehodnocování nebo zpochybňování úspěchu. Díky Bohu, když se daří! Ale někdy bychom měli akceptovat horší období nikoliv jako náš neúspěch, ale jako Bohem daný čas pro změnu či přípravu na jiný level. Věřím, že pro podnikání je důležité i to, KDO JSEM, a Bůh na mé osobnosti a charakteru v jím zvolený čas pracuje. David prošel nesmírným pokořením a dlouhým časem každodenní nejistoty. Představte si to v byznysu, kdy by váš zítřek byl vydaný do rukou jiných lidí, což se stalo mnoha solidním podnikatelům za války i v únoru 1948 a poté. Je zřejmé, že po celou dobu měl Bůh Davidovo „vyhnanství“ naprosto pod kontrolou. Nestalo se nic víc či méně než se stát mělo. ALE - přiznám se, že v době tlaků právě o Božím svrchovaném dohledu nad děním kolem mě pochybuji asi nejvíc. Má manželka mi vyprávěla o setkání s jednou ženou, která aktuálně prožívala velice těžké období. Nejsmutnější na tom byly „povzbudivé a dobře míněné“ SMS dotazy od křesťanských přátel: „Kde jsi sešla z cesty, že se ti nyní tolik nedaří? Jaký skrytý hřích se za tím skrývá?“ Přiznám se, že hledaje rychlou odpověď a řešení mám k takovým otázkám také sklony. Job dostával podobné dotazy od svých přátel! Boží názor na to si můžete přečíst v knize Job, kap. 42 verše 7 a 8.    
Davidův těžký čas nebyl Boží odpovědí na jeho zlé rozhodnutí či hřích, ale měl být Boží prevencí budoucích špatných rozhodnutí – viz selhání s Betšebou a následně zabití jejího manžela Uriáše – dle mého to bylo zneužití moci veřejného činitele (krom jiného).  
V kontextu dnešních představ o dosahování cílů je pozoruhodné, že David nevyužil dvojí příležitosti Saula zabít a tím odstranit konkurenta a urychlit svůj nástup na trůn. Dokonce se David ani nemodlil za Boží pomoc k nástupu na trůn. Byl již pomazaný za krále, tak proč to nedělal? Dle Bible David respektoval Boží „znamení“ na Saulovi – jeho pomazání. Zdá se, že David čekal, dokud Bůh sám vše (včetně Davida) nepřipraví a nesnažil se věci za každou cenu urychlit. 
 
Add. 4. Mocní lidé, podnikatelé nevyjímaje, mají tendenci své představy protlačit, popohnat. Nastavit ambiciózní cíle a tvrdě pracovat na jejich dosažení, víc se snažit. Nemyslím, že je to vždy ku prospěchu věci či jich samotných. Mottem dnešního byznysu je růst, výkon, tvrdá práce, výkon, růst = být úspěšný. Ale všechno má svůj čas a my svým staráním se svůj život neprodloužíme (Mat 6,27). 
U sebe také pozoruji značnou nervozitu až paniku v obdobích, kdy jako firma nejdeme od úspěchu k úspěchu. Tehdy je mé očekávání skeptické a přichází otázky typu: Je se mnou Bůh nebo není? Jestliže se mnou je, tak proč se mi nedaří? A již zmíněná otázka: Co jsem udělal špatně? Samozřejmě, důvodem horších časů mohou být i lenost nebo ignorance potřeb zákazníka, o tom najdete více v jiných článcích! A také je otázkou, jestli takový stav mohu nazvat „nedaří se mi.“ Mohl bych nazvat Davidův život neúspěchem? Měl různá období, ale nedovolím si jej prohlásit za neúspěch, či selhání.  
 
Pokud míváte tmavší období, můžete si připomenout jeho příběh, či pročítat Žalmy a přemýšlet nad tím, že:
 • Bůh je nade vším a Jeho vůle se naplní ve správný čas a správným způsobem. Nikdo totiž nemůže zavřít dveře, které On otevřel a naopak. Bůh je stále s námi a nepřestává nás milovat. Neuteče od nás, když přichází zlý čas – Jan 10,10-15. 
 • Všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Hospodina. Máme tendenci se těžším časům vyhnout, utéct před nimi. Jestli dovolíme Bohu, aby nás On jimi provedl, vytěžíme z nich dobro. Římanům 8:28 Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru. 
 • Na vyšší level byznysu (třeba o jednu nulu víc v obratu) vás Bůh připraví i proto, aby to bylo dobré pro vás, ne ke zkáze. Deuteronomium 8:15  To on tě provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím suchopárem bez vody. To on ti vyvedl vodu z nejtvrdší skály. 16  To on tě na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel, aby se ti v budoucnu vedlo šťastně. 
 
VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS. DEJ BŮH AŤ HO UMÍME ROZPOZNAT A PROŽÍT! 

Super článek

Moc díky za výstižný a hluboký článek. Je v něm hodně pravd, tak nějak to velmi "rezonuje" s tím, o čem přemýšlím a co vnímám v poslední době. Tady to dostalo konkrétní podobu a tvář, což mi pomohlo mnohé si uvědomit.
Ještě jednou díky za pěkný článek i celý web. Děláte dobrou práci!
Mirek

   

Informace o autorovi

Jméno
Pavel Vimr

Profil

Je ženatý, otec tří dětí, podnikající od roku 1991 ve službách a výrobě. Pavel vnímá povolání ke službě podnikatelům a manželským párům. Je také starším sboru AC v Chomutově. Své bohaté zkušenosti z podnikání uplatňuje na akcích pro byznysmeny, manažery a vedoucí, kde je častým řečníkem.

Poslední komentáře