Jak se rozhodovat v podnikání. autor Peter Briscoe

 

Jak rozpoznat Boží vedení při rozhodování v podnikání

 

Podnikatel byl na sezení u svého psychiatra. „Je pro vás těžké se rozhodovat?“ zeptal se psychiatr. Podnikatel se na chvíli zamyslel, než odpověděl: „Ano a ne!“

Pokud jste jako já, pak před vámi každý den stojí řada těžkých rozhodnutí a zdá se, že jdete od jednoho rozhodnutí k dalšímu.

Boj s důležitými rozhodnutími v podnikání může připomínat duševní přetahovanou. Myšlenky se nám rychle honí hlavou sem a tam, zvažujeme podmínky a důsledky a často dojde na boj mezi našimi emocemi a racionálním myšlením.

Podnikatelé jsou známí tím, že mají dobrý „instinkt“, onen vnitřní signál, který jim říká, aby „do toho šli“.

Práce Jennifer Lernerové z laboratoře pro výzkum rozhodování (ano, taková instituce opravdu existuje!) na Harvardově univerzitě ukazuje, že i když se domníváme, že činíme racionální rozhodnutí, je to ve skutečnosti skoro nemožné. Říká, že je naopak schopna předvídat rozhodnutí založená na vaší náladě. Stačí se cestou do práce rozčílit a bude pravděpodobnější, že se budete v práci rozhodovat riskantněji! Lidé z oblasti marketingu a reklamy také cílí na naše emoce jako na silný motivační faktor při rozhodování.

A co věřící podnikatelé? Jak se mají rozhodovat oni? Na základě rozumu? Emocí? Nebo třeba na duchovním základě? Kam se můžeme obrátit pro vedení a radu? Jak se můžeme naučit slyšet Boží hlas? Jak můžeme odhalit kroky, které musíme udělat pro rozvoj naší firmy? Kdy bychom se měli rozhodnout změnit plány, pokud se našemu stávajícímu podnikání nedaří?

Velice se mi líbí Davidovo přirovnání v 23. žalmu (B21). Vidím v něm sedm kroků, které můžeme podniknout, abychom dokázali rozpoznat Boží vedení při rozhodování v podnikání, protože Bůh nás vede stejně jako pastýř své ovce.

 

 

  1. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.

Tato slova mi říkají, že Hospodin je zdrojem vedení a moudrosti a my se máme především dívat na něj. Častokrát, když se ocitneme v těžké situaci, se z ní snažíme dostat vlastními silami. To ovšem není možné. Problémy jsou příliš těžké. Potřebujeme sílu zvenčí, která nám pomůže překonat tíži situace. Bůh nás jako pastýř povede do situací, v nichž budou naše potřeby zajištěny. On je tím, kdo nám dává vše, co potřebujeme. Slibuje nám, že když si uvědomíme, že se především musíme obracet na něj, poskytne nám vše, co potřebujeme, abychom si dokázali poradit v podnikání jako správci prostředků, které nám dává!

 

  1. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí.

Nečinnost se nám jako podnikajícím (a podnikavým) lidem jeví jako něco nepřirozeného. Chceme věci zařídit a udělat, a to rychle! Když chceme přede vším ostatním hledat Boží vedení, Bůh nám říká, abychom se ztišili, uvolnili se a na chvíli si odpočinuli. Božímu hlasu nasloucháme hlavně v tichosti. Uprostřed kakofonie hluku v každodenním podnikání bývá často těžké rozpoznat, co Bůh říká. Musíme si udělat čas o samotě s Bohem a naslouchat jeho hlasu. Každý den v kanceláři nejprve věnuji čas čtení Bible a modlitbě za práci. Je dobré udělat si čas od času volný den a celý ho strávit o samotě s Bohem, což pro mě není vůbec snadné. Čas strávený o samotě s Bohem mi však dává novou perspektivu, „pohled z Boží perspektivy“ na mou situaci, a pomáhá mi vidět správný směr, kterým se mám vydat.

  1. Mou duši obnovuje.

Naši duši (psýché) tvoří mysl, emoce a vůle. Když si uděláme čas o samotě s Bohem a budeme poznávat jeho cesty, získáme znovu rovnováhu mezi těmito třemi složkami. Budeme schopni myslet jasněji, cítit intenzivněji a budeme rozhodnější. Každá z těchto tří oblastí bude ovlivňovat ty ostatní, protože naši duši – myšlenky, pocity a vůli – bude ovlivňovat Duch svatý. Emoce nezískají navrch a nebudou mě motivovat k tomu, abych činil impulzivní rozhodnutí. Racionální myšlení v životě nebude stát natolik v popředí, aby mi uniklo to, co je nadpřirozené, nebo abych neviděl emocionální potřeby druhých, a vůle se bude rozhodovat tak, aby vzala v potaz jak rozum, tak pocity.

  1. Po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.

Boží vedení nikdy nepovede k tomu, abychom se dostali do rozporu s jeho vůlí, jak ji zjevuje Bible. Nikdy nám nedá princip týkající se podnikání, který bychom nemohli dodržet. Náš seminář nazvaný „Podnikání podle knihy“, který je velice oblíbený, vyučuje řadu biblických principů spojených s podnikáním, abychom jako křesťané opravdu mohli chodit po těch správných cestách. Náš hlavní cíl  v podnikání asi nejlépe vyjadřuje citát z Westminsterského vyznání víry: „Hlavním cílem člověka je oslavit Boha a věčně se z něj radovat!“ Mým úkolem je oslavit Boha. To znamená, že když podnikám a přitom nesu označení křesťan, přináší to Bohu slávu, jeho pověst je vyvýšena a veřejnost si váží jeho dobrého jména a charakteru. Mohu se také z Boha „věčně radovat“. Mohu se radovat z jeho jednání v mém podnikání a vidět, jak působí v každém oddělení firmy, a radovat se z jeho nadpřirozeného zaopatření!

V Žalmu 32,8 (ČEP) David opakuje Boží slib, v němž se praví: „Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“ Když před vámi bude stát rozhodnutí ohledně zavření výrobní linky, ukončení pracovní smlouvy, zvýšení cen nebo čehokoli jiného, vezměte Boha a tento slib za slovo!

  1. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

Období krize přijdou. Těžkosti nás budou v tomto světě provázet neustále. Svět podnikání a práce bude zkoušet naši víru. Někdy nás Bůh v „programu našeho osobního rozvoje“, který má pro každého z nás, bude vychovávat. V průběhu toho všeho si však můžeme být jisti jeho přítomností. Dal nám svého Ducha, aby nám přinášel útěchu, sílu, disciplinovanost, víru a vytrvalost v těžkých časech. Nikdy nás neopustí ani se nás nezřekne. Metafora o pastýřské holi a prutu nemá nic společného s trestem! Boží hůl zajišťuje záchranu a jistotu, že žádná ovce nechybí. Boží hůl je ujištěním o tom, že Bůh má všechny okolnosti a veškeré zlo plně pod kontrolou. Nejsilněji Boha prožívám v těžkých časech. Pak se jeho moc projevuje nejvíce; také lidé ho v práci vidí jasněji, když začne jít do tuhého.

Myslím, že nejvíce stresu podnikatelé zažívají v okamžiku, kdy je potřeba zaplatit účty, obzvláště mzdy. Když nemáte dost hotovosti, můžete mít pocit, že procházíte temným údolím. Takovéto krize nás zvou k tomu, abychom se změnili, hledali Boží vůli v tom, jak máme podnikat. Možná bude potřeba se znovu podívat na hotovostní toky, stav zásob a kapitálové požadavky a prosit Boha o nové zdroje a moudrost k tomu, abychom byli dobrými správci.

  1. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká.

Svět podnikání a práce je náročné prostředí. Zdá se, že většina podnikatelů se řídí zásadou „střílej, nebo budeš zastřelen“. Když budeš muset, klidně někde obejdi pravidla, ale hlavně se přitom nenech chytit. Krátkodobý prospěch má navrch před lidmi. Když se dostaneme do „módu přežití“, v němž se dnes nachází spousta firem, začne platit „zákon džungle“. Naši konkurenti se mohou rychle stát našimi nepřáteli a my můžeme trpět. Když se však „prostírá stůl“, nic se neuspěchává, ale všechno má být připraveno k pokojné příležitosti společenství u jídla. Jako majitel firmy si nemusím dělat starosti s tím, co dělají konkurenti, ale místo toho se mohu soustředit na to, co si Bůh přeje, abych dělal, a radovat se z toho, že se o mě stará. Mohu tak připravit onen jedinečný způsob, jakým se mám podle Boží představy postarat o své klienty, a Bůh mi pomáhá vytvořit model podnikání.
Obraz oleje popisuje službu Ducha svatého v mém podnikání. Duch mne především pomazává k mé roli kněze a krále ve firmě. Kněz zastupuje lid (zaměstnance, obchodní partnery) před Bohem a Boha před lidmi. Král má na starosti realizaci provozních úkolů, vedení, rozhodování a rozsuzování. Jako věřící podnikatel jsem s Božím schválením a pověřením pomazán k tomuto úkolu. Když ve svém každodenním podnikání prožívám jeho pomazání, Duch také přetéká.

  1. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.

Pastýř mě ujišťuje, že mi věnuje svou nikdy nekončící pozornost. Byl jsem rozhodně povolán k tomu, abych  šel za Ježíšem, ale teprve později jsem si uvědomil, že to Bůh jde za mnou a dává mi dobro a lásku, s nimiž mohu sloužit všem lidem, se kterými jsem v rámci svého podnikání v kontaktu. Dobro, to je Boží milost. A Boží milost je nezasloužená přízeň. Když se ohlížím na 40 let podnikání, která mám za sebou, docházím k závěru, že většinu obchodů jsem mohl uzavřít jen díky tomu, že mi Bůh dával v očích zákazníků přízeň. Milovat bližního v podnikání také znamená, že ho stavíme na první místo a sloužíme jeho nejlepším zájmům. Musíme se také k lidem kolem sebe chovat tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

Tato skvělá podnikatelská aktiva „dobra a lásky“ pocházejí od Dobrého Pastýře a jsou nezbytnými složkami všech podnikatelských aktivit. Bůh nám slibuje, že když mu budeme blízko, budou nás tato aktiva s nevyčíslitelnou hodnotou provázet a budou k dispozici i našim zaměstnancům a zákazníkům. Přebývání v Hospodinově domě znamená být správcem jeho podniku, prožívat jeho zajištění a vedení a radovat se ze všeho, co chce mým prostřednictvím vykonat – navždy!

Žalm 23 – pro podnikatele

Hospodin je Majitel a Provozovatel mé firmy; poskytne mi vše, co potřebuji, abych sloužil mým zaměstnancům i zákazníkům.

Zve mne, abych pravidelně trávil čas o samotě s Nejvyšším ředitelem, abych s ním pravidelně v příjemném prostředí probíral strategii a získal nový pohled na naše podnikání.

Obnovuje rovnováhu mé nejvnitřnější bytosti – rovnováhu mezi mým myšlením, emocemi a vůlí, abych byl schopen se v pravou chvíli správně rozhodnout.

Vede mne tak, abych dokázal dělat správné věci správným způsobem, a aby to, jak podnikám, posilovalo jeho dobrou pověst.

I když jsem zahlcen problémy a ocitám se v hluboké krizi, zůstávám klidný, protože vím, že je se mnou, že mi ukáže cestu ven z krize, a dá mi sílu překonat problémy, jimž čelím.

V tvrdém světě podnikání plném agresivní konkurence se nemusím starat o to, co dělají ostatní, ale mohu dovolit Bohu, aby mi pomohl vypracovat si svůj vlastní podnikatelský model, díky kterému budu moci plně sloužit zákazníkům.

Budu mít vždy k dispozici dobro a lásku, nezbytná aktiva podnikání, budu je moci přijímat i dávat a budu se navždy radovat z  toho, co Bůh dělá v každé oblasti svého podnikání.

Peter J. Briscoe, viceprezident organizace Europartners

Leiden, Nizozemí

www.peterbriscoe.eu

   

Informace o autorovi

Jméno
Pavel Vimr

Profil

Je ženatý, otec tří dětí, podnikající od roku 1991 ve službách a výrobě. Pavel vnímá povolání ke službě podnikatelům a manželským párům. Je také starším sboru AC v Chomutově. Své bohaté zkušenosti z podnikání uplatňuje na akcích pro byznysmeny, manažery a vedoucí, kde je častým řečníkem.

Poslední komentáře