Jak se modlit za podnikání

Jedním z neúžasnějších darů Hospodinových je modlitba. Věřím, že souhlasíte. Možnost, právo, výsada či dar předstoupit před živého, všemohoucího Boha se svou prosbou, žádostí nebo prostě jen tak, mne nepřestává fascinovat. Neumím to k ničemu přirovnat, Bůh je opravdu dobrý, víc než dobrý.

Téma tohoto článku a několika dalších bude: JAK SE MODLIT ZA PODNIKÁNÍ. Chystáme rubriku na toto téma – modlitba v(za) situacích reálného byznysu. Mimo jiné: Když mi neplatí, úplatky, reklamace, úředníci, dluhy, zaměstnanci. Prosím o zaslání dalších námětů z Vaší reality (pavel.vimr@victory-czech.cz). Děkuji.

Otázka první jest: Proč se modlit za byznys? Nebo proč se vůbec modlit?

V Žalmu 144 najdete věru zajímavou modlitbu (verše 12-15) "Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru. Naše sýpky ať jsou plné, ať skýtají hojnost všeho. Našich ovcí ať je na tisíce, desetitisíce všude vůkol, náš skot ať je březí. Ať nás nepostihne vpád a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích. Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!"

Docela neskromná modlitba, že? Dokážete se ztotožnit s parafrází posledních dvou vět? Blaze podnikatelům, kterým se tak daří. Blaze podnikatelům, jejichž Bohem je Hospodin! Modlit se za úspěch v podnikání není projevem pýchy, nenasytnosti ani touhy po majetku. Je to celkem přirozené očekávání, že Váš Bůh požehná dílu Vašich rukou. Jen je třeba si ujasnit, jestli podnikání je to správné dílo pro Vaše ruce.

Možná si řeknete: Proč řešit byznys s Bohem. Mohu být úspěšným podnikatelem i bez Boha, bez modlitby? ANO. Avšak v kontextu života Ježíše Krista, jehož úsilí bylo cele zaměřeno na činění vůle Otce, zůstává otázkou proč se nemodlit za co nejlepší naplnění Božího povolání, pokud je to podnikání. Díky Bohu za dary, které nám dal, ale dovolím si připomenout jednu větu z článku Vztah chudých a bohatých v místním sboru:
Bez Božích darů a Jeho povolání je byznys jen tvrdá práce, a výsledkem je průměr a trápení. Zdrojem úspěchu (ovoce, které zůstane) je přiměřená práce v kombinaci s Božím povoláním, pro jehož naplnění Bůh dává schopnosti.

Modlitbou zve člověk Boha do své situace, žádá Jeho vedení, zmocnění, pomoc, záchranu i ochranu. Vzorem může být v článku několikrát zmíněný apoštol Pavel.

Od třetí kapitoly knihy Genesis náš svět funguje tak, že bez zásahu vyšší moci se věci přirozeně zhoršují: pole zarůstají plevelem, železo reziví, vztahy vyšumí, láska vychladne, firmy zanikají, ekonomika chřadne, bez práce na poli nic nevyroste… Modlitbou směrujeme a obracíme věci proti jejich "přirozenému" vývoji. Bůh je dobrým Stvořitelem, nositelem pokroku a požehnání pro lidstvo. Jeho dary lidem – moudrost, tvořivost, um, schopnost vést přinesly lidstvu úlevu a posun vpřed. To je Jeho přirozenost. Naproti tomu satan je nositelem lži, zlodějem, který krade, zabíjí a ničí.
Co se vlastně děje v modlitbě?

1. Naše věc se stává Boží věcí.
2. Častěji se však Boží věc stává naší věcí (někdy se přetlačujeme s Bohem)
3. Boží zdroje a Jeho moc jsou nám ku pomoci Izajáš 40:29 "On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému." Žalmy 102:18 "Hospodin vybuduje Sijón, ukáže se ve své slávě a k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne."

Jen pro zajímavost – modlitby v novozákonních epištolách nejčastěji žádaly za přiblížení se k Bohu, proměnu, posilnění vnitřního člověka – divy a zázraky byly, zdá se, výsledkem vnitřní proměny, zmocnění Hospodinem. Věřím, že pro úspěšný byznys potřebujeme ducha moudrosti, pevnost vnitřního člověka, růst v lásce a pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka a poznat Kristovu lásku. Proto se připojuji k modlitbám apoštola Pavla:
Efezským 1:17-19 "Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme."
A také -
Efezským 3:14-19 "Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží."
Najdete je téměř v každé epištole a nejenom apoštola Pavla.

Jsou různé oblasti v byznysu, za které se můžeme modlit a různé druhy modliteb, které můžeme používat. Nechci se pouštět do teologických rozborů, na to se necítím. Budu spíše vycházet ze zkušeností podnikatele, který věří, že Bůh ho do podnikání povolal, k podnikání ho obdaroval a v podnikání ho vede. 1 Korintským 3:9 Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. Jestli přijímám, že jsem Bohem povolán, vybaven a budován, potom je má firma Boží dílo, na kterém spolupracuji – jaká to úleva, že na to nejsem sám!!

Podnikám více než 20 let a modlil jsem se mnohokrát. Někdy Bůh odpověděl tak, že jsem to poznal. Jindy jsem nepoznal nic a stalo se, oč jsem se modlil. V dalších situacích se nestalo nic (alespoň o tom nevím) a ve mně zůstal otazník (ne však bolák).
Vírou ale přijímám, že Bůh mé modlitby slyšel, všechny. Některé mi sám poradil.

Věřím, že modlitba mát být v souladu s Boží vůlí. 1 Jan 5:14 "Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. Za jaké oblasti se modlím?"

1. Růst firmy

Šalamoun v knize Kazatel zmiňuje různá období: Kazatel 3:1-3 Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat … verše o protikladných cyklech pokračují dál…

• Firmy mají také svá období: rození nových projektů a umírání starých; čas zajišťování nových zakázek (sázení) formou např. reklamní kampaně a také období oddechu resp. užít si úrody (trhat plody) – třeba jet s rodinou na dovolenou. Shrnuto: v „životě“ Vaší firmy budou růstové cykly, stagnace i pokles (ten nemusí vždy znamenat, že je něco špatně). Ve světle Šalamounových slov těžko obstojí některá učení, která „garantují“ neustálý růst a vytrvalý úspěch skrze usilovnou modlitbu či vyznávání biblických veršů, vytržených z kontextu. Prošel jsem si takovým obdobím a v mém případě byla výsledkem arogance v podobě nárokování si či vyžadování naplnění Božích zaslíbení, které mnohdy nebyly dané mně. „Nárokování“ si růstu nebo úspěchu v podnikání na Bohu je stejné jako nárokování si bezproblémového života nebo manželství jen v dobrém. Já mohu a mám sázet a zalévat, udělat to nejlepší, co vidím, a růst nechat na Bohu. On ví, kdy a jakým způsobem nás posunout dál, má s námi dobré plány, dává naději do budoucna. 1 Korintským 3:6 "Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; 7 a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst."

• Modlitba za růst je modlitbou „ne moje vůle, ale Tvoje vůle ať se stane v kvantitě, kvalitě i načasování.“ Když připravuji nabídku v reakci na poptávku zákazníka, nevím, jaká je Boží vůle pro ten konkrétní obchod. Ve své „praxi“ jsem několikrát nejprve odmítal obchody, které se později staly „manou“, zakázkami seslanými shůry pro přežití. A naopak, velkolepě vypadající projekty se někdy (ne vždy) staly noční můrou. Chci tím říci, že odpověď na modlitbu může být jiná, než si představujeme nebo požadujeme. Na mé straně je zpracovat seriozní nabídku tj. „zasadit“, poté reagovat na případné připomínky či požadavky zákazníka – možná se to dá připodobnit „zalévání.“ Tam bych zahrnul i dosavadní skvělou práci pro poptávajícího zákazníka nebo mé dobré jméno na trhu. (Kazatel 7:1 "Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození."). Dovolím si malou odbočku ohledně Boží vůle. Je několik oblastí, kde jsem si jistý Boží vůlí. Například v manželství. Rozdělení, někdo jiný (samozřejmě mladší, více chápající, méně unavený a v mém případě i méně opotřebovaný…) NENÍ v souladu s Boží vůlí. Má modlitba není s otazníkem, jestli je Božím přáním, abych byl já nebo má manželka v našem vztahu „vystřídán.“ Ale o tomto druhu modlitby příště.

• Modlím se za moudrost a Boží vedení při zpracování nabídky. Přísloví 3:5 "Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej."

• Prosím také Hospodina, aby naklonil srdce příjemců nabídky jak potůčky vod, kamkoliv chce. Přísloví 21:1 "Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí."

• Před několika lety, v období sucha tj. bez zakázek mi Hospodin ukázal na verš: Zacharjáš 10:1 "Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje, bylinu na poli dopřeje každému." Pole je můj byznys, někdy vyschlý, potřebující životadárný déšť shůry. Sám Bůh nás vybízí: Vyproste si déšť, dám Vám ho. Tehdy jsem volal k Hospodinu a vyprošoval Jeho požehnání cca tři měsíce. Poté začalo „pršet“ a dodnes nepřestalo.

V úctě Pavel Vimr

Absolútne fantastický

Absolútne fantastický článok, velmi pekne ďakujem.

   

Informace o autorovi

Jméno
Pavel Vimr

Profil

Je ženatý, otec tří dětí, podnikající od roku 1991 ve službách a výrobě. Pavel vnímá povolání ke službě podnikatelům a manželským párům. Je také starším sboru AC v Chomutově. Své bohaté zkušenosti z podnikání uplatňuje na akcích pro byznysmeny, manažery a vedoucí, kde je častým řečníkem.

Poslední komentáře