Marnotratný podnikatel

Přeji Vám úspěšný rok 2013, neutuchající naději a radost ze života a z každého dne, který nám byl darován.

Začátek roku bývá časem předsevzetí, vyplývající z touhy ve svém životě něco změnit. Toto téma se prolíná celou Biblí. Bůh vedl svůj lid do mnoha změn. Připomeňme si např. odchod Abrahama z pohodlí města Ur Kaldejským do neznáma nebo vyjití Izraele z otroctví Egypta do zaslíbené země Kannán. Znovuzrození a postupná obnova života na Bohem zamýšlenou úroveň kvality je myslím změnou největší. Apoštol Jan ve svém evangeliu zapsal toto prohlášení Ježíše Krista: Jan 10:10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
Život v hojnosti se dá vyložit jako „mnoho“ života nebo hojnost v životě. Bližší mému srdci je hojnost nebo plnost života. Dle mého to ukazuje na život v nahotě Adama a Evy v zahradě, v plné svobodě, chození v pravdě bez nutnosti nebo potřeby přetvářky. Ježíšovým záměrem je, abychom žili v pravdě tj. v souladu mezi mým nitrem a skutky, tím kdo jsem a co dělám nebo říkám, beze strachu, komplexů, obav ze selhání, „nesebedůvěry“ limitů v tvořivosti....... Provázejícím jevem je hluboké, plné prožívání běžných emocí jako je radost, nadšení, pokoj, smutek, bolest, hněv. Uvědomuji si, že můj popis hojnosti života je nedostatečný, chudý. Upřímně - těžko se mi popisuje něco, co není běžnou realitou v mém žití. Mohu jen ukázat na Ježíše Krista, který v plnosti života při své pozemské misi chodil. A jsem Ježíši vděčný za každou ochutnávku

Dobrou zprávou je, že pokud v něčem hojnost života neprožíváme, Ježíš nás nejen povede do změny, ale bude i jejím iniciátorem. Je milujícím Bohem, který zaplatil za dobro pro každého člověka. Neustále nás vybízí, chce vést, provokovat ke změnám, vedoucím k hlubšímu a lepšímu životu, podnikání nevyjímaje, zapadajícímu do velkých Božích plánů.

Jeden z nejkrásnějších Biblických příběhů, zvaný také O marnotratném synu, vykresluje vztah otce a dvou synů a ukazuje na dva z postojů, které po změně naléhavě volají. V podnikatelském světě se vyskytují celkem často. A právě „podnikatelsky“ se pokusím toto podobenství použít.

Příběh o marnotratném synu
Lukáš 15:11 Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny. 12 Ten mladší řekl otci: `Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.´ On jim rozdělil své jmění. 13 Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. 14 A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. 15 Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. 16 A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. 17 Tu šel do sebe a řekl: `Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! 18 Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. 19 Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.´ 20 I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. 21 Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.´ 22 Ale otec rozkázal svým služebníkům: `Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. 23 Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, 24 protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.´ A začali se veselit. 25 Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. 26 Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. 27 On mu odpověděl: `Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.´ 28 I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. 29 Ale on odpověděl: `Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. 30 Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.´ 31 On mu řekl: `Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. 32 Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.´"

Začnu s postojem mladšího syna. V příběhu představuje celkem čitelného mladíka, toužícího žít naplno podle svých představ. Nerespektuje pravidla správcovství ani podnikání, které jsou jeho otci vlastní (jinak by neměl co synovi dát). Namísto dobré investice obdržené peníze prohýřil a zbídačelý se vrací k otci, který ho láskyplně přijme a uvede zpět do pozice syna - dědice. Mladšího syna charakterizovalo nedodržování pravidel. Jaký by byl mladší syn jako podnikatel? Odpověď nechám na Vaší představivosti, ale uvedu pár příkladů ze své „praxe“. V prvním pololetí roku 2008 jsem díky dlouhodobě špatnému rozhodování v řízení hotovostních toků (nepromyšlené investice + neúměrně vysoká osobní spotřeba) několikrát neměl dostatek hotovosti na mzdy a závazky jsem hradil až s měsíčním skluzem. Další příklad : nedůsledností a nedbalostí v kontrolách kvality našich produktů jsme si v období 2006-2009 „vysloužily“ opakované reklamace, včetně nákladů a stresu s tím spojeným. Takto bych mohl pokračovat – podnikám více než 20 let.

Nabízí se mi několik otázek :
1. Dal Bůh nějaká pravidla pro úspěšné podnikání? ANO. Pravidla, která jsem zatím objevil jsou tato : 1. spokojený zákazník, 2. zisková firma, 3. daně a poplatky aneb „Co jest císařovo, dej císaři a co patří Bohu, dej Bohu. 4. zaměstnanci – právo, spravedlnost. Popsal jsem je v článku Podobenství o hřivnách z listopadu 2010 – rubrika Malá škola podnikání, proto je nyní rozvádět nebudu.
2. Je pro úspěch v podnikání potřebné dodržovat pravidla, když žijeme pod milostí? Je možné úspěšně podnikat s postojem mladšího syna? ANO. Jestli moji zákazníci budou dlouhodobě a oprávněně nespokojení s nekvalitou mých služeb či produktů, liknavostí mých reakcí – Bůh je nebude lámat. Miluje nejenom mne, ale i mé zákazníky! Spíše bude „lámat“ mne. S postojem mladšího syna, tzn. ve vzpouře proti pravidlům, není dle mého názoru dlouhodobě úspěšně podnikat. Bůh před časem „upřel můj zrak“ na tyto verše : Žalm 32:8-9 Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než tě poslechnou." Byla období v mém podnikání, kdy i mezek by měl větší ochotu nechat se poučit než-li já.
3. Je možné prohlásit, že každý, kdo nedodržuje pravidla, dopadne jako mladší syn?!? Ano, je to jen otázka času. V tomto případě platí – čím kratšího, tím lépe pro nás i lidi, kterých se naše podnikání dotýká. Bůh je milosrdný a nenechá nás bloudit dlouho. Začne mluvit a jednat. Často formou okolností či otřesů, dokud "neuslyšíme".
4. Pokud se vracím zpět k Otci z neúspěšné mise, co mohu očekávat? V kontextu otcovy reakce z příběhu je to Boží přijetí, odpuštění a návrat na výsluní Boží přízně. Avšak u mladšího syna můžeme zaznamenat velkou změnu. Odvrátil se od jednání, které ho do té situace přivedlo. A navrátil se k otci. Ani jedno otcovu lásku nepodmiňovalo (Řím 5:8 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.). Ale od pokračování či prohlubování pohromy mohla mladšího bratra (stejně jako nás) zachránit jedině změna jednání – pokání. Pro ilustraci : jak jsem již zmínil, v letech 2002-2007 jsem dlouhodobě utrácel víc než jsem vydělával a dluhy firmy se vyšplhaly do závratných výšin. Dlouho jsem fungoval v režimu podle 2 Timoteovi 4:3,  tzn. nechtěl jsem slyšet. Následovaly velmi nepříjemné a stresující situace s nedostatkem hotovosti, snahy o řešení, mnoho modliteb... Skutečným zvratem však bylo až "hluboké pochopení", že takto již dál nemohu, přiznání hříšného jednání. V tomto případě to byl mamon-touha vlastnit a hromadit. Bůh neměl problém mi odpustit, ale klíčovou otázkou bylo KDO ZAPLATÍ DLUHY? Bible se k tomu jednoznačně nevyjadřuje. Mladší syn vracet otci nic nemusel a dluhy, zdá se, jinde nevznikly. Ale výběrčí daní, který hostil Ježíše (Luk 19,2-10), po svém prozření vrátil čtyřnásobně všem, které okradl. Ježíš to hodnotil velmi kladně.

V mém příběhu jsem zaplatil vše včetně úroků a vícenákladů na faktoring, kterým jsem nedostatek hotovosti tehdy řešil. V jiných "kauzách" mně byla „odpuštěna“ velká část úroků nebo nákladů reklamací. Napadá mne jediný princip – to jest „komu dlužím“. Pokud Bohu, On odpouští a dluh neplatím, protože ho Ježíš zaplatil. Pokud dlužím světu např. peníze nebo čas ve vězení, musím počítat s tím, že to zaplatím, ale s Bohem po boku a s Jeho pomocí. Jestli dlužím v rodině, ať už v té přirozené či duchovní, je rozhodnutí na straně věřitele. Často používaný verš : "Lukáš 6:30  Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět." je pokynem k věřiteli, nikoliv k dlužníkovi. Není tam psáno : Vezmi si a nedávej zpět či půjčuj si a nesplácej zpět!   

Na závěr : nikdy to nepokazíte dost na to, aby se Bůh od Vás odvrátil. Nic Vás neoddělí od Jeho lásky. Vždy bude čekat na Váš návrat. Možná se vrátíte s peněženkou nadlouho prázdnou, možná budete začínat znovu, ale vždy s Ním. Má zkušenost je, že v nejtěžším momentech mého podnikání byl Ježíš blízko mne, i když jsem Ho nevnímal. Přátelé, kteří mne v modlitbách v krizových časech nesli, se v určitém momentu zastavili, já jsem šel dál a Ježíš se mnou. To byly chvíle největšího ujištění v největší nejistotě. Věřím, že rozumíte.

Ježíš přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. Je všemohoucí a milující = JE PRO VÁS NADĚJE.

O starším synu příště.

Všem mladším synům s úctou a plným porozuměním také mladší syn : Pavel Vimr
 

Odpovědět
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
   

Poslední komentáře