Cash flow a jiné nástrahy

V tomto článku se podíváme na správcovství. Pokud vyděláte první peníze, tak způsob, jak s nimi naložíte, Vás buď posune vpřed, nebo vrátí na počátek, což se dobře ilustruje na zahrádkáři: Nejprve musí zajistit to, co zaseje (první vklad, investice), po zasetí zalévá, pleje, okopává. Až nastane ten správný čas, což každý zahrádkář pozná, přichází očekávaná a vytoužená sklizeň. A je třeba část sklizně oddělit pro další zasetí a zbytek spotřebovat postupně tak, aby vystačilo do další sklizně.

Dva mantinely – extrémy:
1. Sklizeň sním celou (co nejrychleji – říká se tomu „užiju si to“), a nemám co zasadit, na což si půjčím a může se roztočit tzv. dluhová spirála.

2. Sklizeň celou uložím a „umřu hlady.“

Zkusme se podívat do Bible na příkladného správce Josefa, zvaného Egyptský.
Krátce zrekapituluji jeho životní příběh. Josef byl jedenáctým synem patriarchy Jákoba a prvním synem Jákobovy milované ženy Ráchel. Jákob Josefa chránil, rozmazloval ho a vkládal do něj veliké naděje a očekávání. To samozřejmě nelibě nesli Jákobovi starší bratři, kteří ho nakonec prodali do otroctví do Egypta. Po několika pádech se nakonec stal číslem 2 v Egyptě – druhým nejmocnějším po samotném faraonovi. V klíčovém čase změny Josefova postavení dal Bůh faraonovi dva sny, které Josef vyložil.
Můžeme nahlédnout do Bible a připomenout si to:

Genesis 41:1-7 "Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených; postavily se k těm prvním kravám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch sedm bohatých a pěkných. Vtom se farao probudil a hle, byl to sen."

Druhý sen byl podobný tomu prvnímu.
Josef oba sny vyložil takto:

Genesis 41:26-36 "Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to jeden a tentýž sen. Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem už řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. Ať ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci ať během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny potraviny, ať uskladní obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem."

V příběhu můžeme vidět několik pozoruhodných věcí:

1. V přírodě, v lidském životě, v ekonomice států i v podnikání existují periody. Kniha Kazatel, kapitola 3 vypovídá o různých časech. V kontextu toho textu je docela nereálné očekávání, že každý následující den či rok bude lepší než předchozí, každý následující byznys nebo rok bude výnosnější než předchozí. Budeme mladší, zdravější, bohatší... Možná se to hezky poslouchá, ale já osobně nevěřím v teorii trvalého růstu. Neustále růst mohu v milosti, poznání Hospodina, v lásce, ale v byznysu budu mít tučná i chudá léta. Ta chudá mohou být dokonce ztrátová. Tudíž ponaučení první: Je třeba mít rezervy! V úspěšných obdobích je dobré neutratit vše, i když úmysl může znít velmi ušlechtile. Jeden z těch velmi pěkně znějících je zahrnutý ve slovech: Dopřejme si. A v podtextu zní: „Ještě něco máme, a bude další úroda.“ Věřím, že určitě bude, ale s přihlédnutím na to, za jak dlouho, je třeba kalkulovat, jestli do té doby vydržím a jestli mám plán B, když úroda nebude nebo když bude později.

2. Josef ve výkladu faraonova snu řekl, že předcházející hojnost nebude vůbec znát. To znamená, že neúroda může být velmi neúrodná! Ponaučení druhé: Rezervy v byznysu ve výši cca tři až šest měsíců měsíčního obratu.

3. Úředníci měli úkol shromáždit zásobu a hlídat jí. Hlídat před čím, kým? Asi nejen před hlodavci. Ale před lidmi v Egyptě, kteří by si ji rádi „užili“ bez ohledu na zítřek. Pravděpodobně každý znáte rodiny, či jednotlivce, kteří takzvaně neudrží korunu či euro – dva, tři dny po výplatě je nadstandardně skvěle a poté do výplaty žijí v nedostatku. Jedna z důležitých kvalit podnikatele či živnostníka je moudrost při plánování finančních toků. Jak? Například posouzením nutnosti investic s ohledem na aktuální či budoucí potřebu. Ne vždy je nutné koupit nové namísto opravy staršího nebo pořídit špičkový notebook či telefon, pokud 80% jejich kvalit nevyužiji. Na druhou stranu, pokud na to mám, proč ne. Čas nouze nemusí zapříčinit světová krize. Cash flow nám může rozbít porucha a s tím spojená oprava. Ponaučení třetí: Situace nebo období „na doraz“ k podnikání patří, ale trvalý životní styl moudrého správce to být nemusí.

4. Co mě ale šokuje, je „ovoce“ Josefova správcovství, které sklidil faraon. Obyvatelé Egypta odkládali pětinu úrody, podotýkám své vlastní úrody, do faraonových skladů. V období sucha si „své“ obilí kupovali a již třetím rokem neměli za co. Tudíž, výsledkem Josefova správcovství je, že obyvatelé patřili faraonovi se vším všudy. Stali se jeho otroky.

5. Josef díky zásobám z úrodných období mohl bez problémů prodávat obilí i mimo Egypt. Jinými slovy byl požehnáním, záchranou. MĚL NA TO PROSTŘEDKY! Pokud máte na srdci dávání, to také k podnikání patří, nerealizujte ho na dluh, z peněz, které někomu po termínu splatnosti dlužíte. Nejsou Vaše. Na téma dluhů Vám vřele doporučuji poslechnout si MP3 seminář z konference pro podnikatele 2009 od Steva Samaniega (najdete ho na webu www.podnikateldnes.cz). I když dáváte na dobrou věc, dáváte peníze, které Vám nepatří.

Pokud nemáte nástroj pro střežení finančních toků, mohu Vám nabídnout jednoduchou tabulku, kterou používám od roku 2008, a kterou v podstatě denně či obden aktualizuji. Čísla uvedená ve vzorové tabulce níže jsou fiktivní, ta Vaše si můžete dosadit sami.
Pravděpodobně je Vám vše jasné, ale přece jenom si dovolím maličko popsat její použití. Do zelených polí doplňte hotovost v korunách, eventuelně v eurech, sečtěte příjmy, které k uvedeným datům máte v podobě pohledávek, tzn. vyfakturované platícím zákazníkům. Předpoklady mohou být rozdělané zakázky, které dokončíte a vyfakturujete s termínem reálné splatnosti k datumu nahoře ve sloupci.
V červených polích v obdobné logice uveďte závazky (již došlé dodavatelské faktury, splatné k datu), předpokládané mzdy, provozní náklady (cash platby např. nafta, nákupy za hotové atd.). Model ukazuje, že k 15. 5. 2011 mi bude pro provoz chybět 22.000,- Kč, které musím zajistit.

    15.4. 2011 15.5. 2011 15.6. 2011 15.7. 2011
HOTOVOST CZK   155 000 155 000 155 000 155 000
HOTOVOST EURO   243 000 243 000 243 000 243 000
Pohledávky k datu   300 000 550 000 800 000 1 200 000
Předpoklady k datu       470 000 850 000
           
Závazky k datu   110 000 190 000 206 900 214 200
Mzdy k datu   160 000 320 000 480 000 640 000
Provoz předpoklad   200 000 400 000 550 000 700 000
Náklady k předpokladům       300 000 300 000
DPH   30 000 60 000 96 000 132 000
VÝSLEDEK   198 000 - 22 000 35 100 461 800

Je to velmi jednoduchý nástroj, který jsem v roce 2008 dostal od jednoho MBA manažera. Po prvním vložení mých dat jsem prožil stav blízký zhroucení. Čísla byla strašná, záporné zůstatky na několik měsíců dopředu. Tušil jsem, že to nebude žádná sláva, ale skutečnost přečkala mé největší obavy. Do té doby jsem používal jinou tabulku a navíc jsem si špatná čísla nepouštěl k tělu. Abych byl konkrétní, v první polovině roku 2008 jsme vyráběli zakázky do zahraničí v Eurech s velmi dlouhou splatností – až šest měsíců a došlo k poklesu kurzu Kč/EUR cca o 3,50Kč za pět měsíců. V době objednávky jsem kalkuloval zakázky s kurzem Eura za 26,20Kč a v červnu (za šest měsíců) prodával Eura za 22,71Kč. Ztráta při převodu 100.000€ byla cca 350.000Kč. Dalším faktorem byl velký objem rozdělaných zakázek a tím mnoho nakoupeného materiálu, ve kterém ležely peníze. V květnu až červenci 2008 již nebylo na výplaty, měl jsem vyčerpaný revolvingový úvěr a musel použít tzv. faktoring, což znamenalo další náklady.

Jaké z toho plyne ponaučení, aneb co jsem mohl či měl udělat jinak (kromě již zmíněného výše)?

1. Bible nás vede k životu v pravdě. Mou chybou bylo, že jsem finanční toky stavěl na nedostatečných informacích, čímž jsem se nepříjemně často dostával do situací, že nebylo z čeho financovat.

2. Bible nás také učí, abychom spočítali náklady ještě před zahájením projektu – jasná zmínka o plánování kapacit, prostředků. Když už mám někdy udělat krok víry a vstoupit do věcí, na které mi chybí finance, je dobré vědět, kolik mi chybí a modlit se za konkrétní částky.

3. V daném období odmítnout zakázky s dlouhou splatností nebo jich nevzít tolik.

4. Postupovat s větší opatrností, minimalizovat či ještě lépe anulovat rizika, být zodpovědný, analyzovat, předvídat rizika.

Navzdory všem ponaučením…
V různých etapách mého podnikatelského života jsem pracoval s několika profesionálními poradci a radili mi mnozí amatéři. Většina jejich rad a doporučení se opírala o generacemi prověřenou moudrost či byznys metody. Pravdou je, že držíc se některých nebo spíše většiny z těchto doporučení bych nevstupoval do rizik. Jenže podnikání bez rizika je možná snem poradců, ale v realitě se mu nelze vyhnout. A tak přichází PŘÍLEŽITOSTI. Příkladem příležitosti v Bibli může být vyjití Izraele z Egypta, ale Bible je jich plná!

Události kolem Mojžíše a jeho vstupu na scénu nabraly po setkání s Bohem na hoře Oréb rychlý spád: K Izraeli, po 400 letech pobytu v Egyptě a mnoha prosbách k Hospodinu za vysvobození, přichází bývalý egyptský prominent Mojžíš se slovy povzbuzení a naděje. Národ mu zprvu moc nevěří, ozývají se hlasy proti opuštění jistoty v Egyptě. Umím si představit, že některé z nich používaly podobná slova jako dnešní poradci. A při vší úctě, z lidského pohledu bylo nemožné se pro Izrael z Egypta dostat!!! Pomněme na zatvrzelost Faraona, jeho ozbrojené složky, malomyslnost Izraele a nízké Bohavědomí (ekvivalent sebevědomí), později problémy s logistikou a zásobováním na poušti (Izraelců bylo až 3 miliony!), přechod Rudého moře suchou nohou. Takže logické a zodpovědné bylo s rádci souhlasit. Myslím, že i Mojžíš byl podobného nazření, když vzdoroval Hospodinu u hořícího keře. ALE Bůh je Bohem nadpřirozeným a zázračným. Jeho ALE bylo a je pro mě stále fascinující. Přírodní zákony, ekonomická pravidla, propracované analýzy, lidská moudrost i selský rozum se mohly shodnout, že opustit Egypt bylo prostě NEMOŽNÉ. Bůh MLUVIL k Mojžíšovi, který SLYŠEL a s vírou VYKROČIL. Ponaučení: Pokud vedete, či řídíte firmu, oddělení apod., Bůh bude mluvit právě k Vám, buď přímo, nebo skrze proroky, často obojí. Nevím, co by bylo s Mojžíšem, kdyby nešel. Asi by dožil se svou rodinou v Midjánu nebo se svým národem v Egyptě, pokud by Bůh nepovolal jiného vůdce. Ať tak nebo tak, minul by podstatnou příležitost – rozcestí.

Závěrem bych Vás, čtenáři, rád povzbudil svým svědectvím. Nedávno jsem četl definici svědectví:
Svědectví je výpověď, jejíž věrohodnost se zakládá na osobě svědka. Důležité je zejména svědectví očitého svědka, který vypovídá o něčem, co sám viděl, slyšel a podobně.

Mnohokrát jsem se zachoval velmi nemoudře ve slova smyslu ponaučení tohoto článku. Za první větší peníze jsem koupil zahraniční auto za 400.000Kč, za šest týdnů ho naboural - 120.000Kč, po nákladné opravě znovu naboural - 80.000Kč... Leasing auta jsem splácel pozdě a navíc jsem se skluzem cca jeden měsíc platil odvody z mezd zaměstnanců. Za několik let se mi příslušné úřady připomněly s úroky z prodlení ve výši cca 300.000Kč. Docela drahé auto, že? To ale nebyla nejlevnější chybička v mé podnikatelské historii. Některé byly i dražší. Poté, co jsem se pokořil a změnil smýšlení (činil pokání), můj Bůh mě ze všeho „vysekal.“ Když se podívám zpět, co všechno mi kdy hrozilo (a někdy jsem to ani nezavinil já), děkuji Všemohoucímu za jeho milost a pravdu, kterou mi s velkou trpělivostí a shovívavostí dává poznat. Bůh přicházel a různou formou mi dával zpětnou vazbu na některá má rozhodnutí nebo jevy v mém životě, či firmě. Někdy jsem slyšel rychle, jindy až na několikáté. Přes všechny mé zjevné chyby z nedbalosti i neznalosti mě Bůh ochránil a provedl a nenechal mě padnout.

Závěrem Vám přeji mnoho moudrosti a odvahy k rozhodnutím.

V úctě,
Pavel Vimr

Římanům 8:28 "Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru."
Židům 13:5 "Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,"
 

Odpovědět
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
   

Poslední komentáře