Bůh, Bible a byznys

ZASLÍBENÁ ZEMĚ I.

„Doopravdy postrádám jedno: mít v mysli jasno ohledně toho, co mám dělat, nikoli ohledně toho, co mám znát… Jde o to, porozumět sobě, zjistit co si Bůh přeje, abych dělal… najít myšlenku, pro kterou bych mohl žít a zemřít.“ (Sǿren Kierkegaard)
„Bůh je oslaven v člověku plném života.“ (Ireneus)

Proč je to někdy tak těžké

V jednom z prvních z článků v rubrice Bůh, Bible a byznys z května 2010 jsem psal o Egyptě, poušti a cestě do Kanaánu. Dnes obrazně vstoupíme do Kanaánu – do zaslíbené země. Co je zaslíbenou zemí? Ve zmiňovaném článku jsem uváděl, že to může být “atraktivní byznys s výrazným až, v porovnání s normálem, „nadstandardním“ ziskem s obdobím bojů, což může být fér i nefér konkurenční boj,” nepříznivé okolnosti atp.

Naděje a podnikání

Když byly naší dceři Agátě asi tři roky, konzumovala hranolky nebo něco obdobně výživného. Na čemž asi nic zvláštního není, ale používala k tomu plastovou vidličku asi 7cm dlouhou, takový dvojzubec. Najednou slyším svou ženu, jak křičí, vyplivni to, vyplivni to a snaží se Agátě vyndat zlomenou vidličku z krku. Nepodařilo se, Agátka polovinu vidličky spolkla (byla to zrovna ta se dvěma špičáky) a my jeli do nemocnice. Na rentgenu se nic nezjistilo a vidličku se nepodařilo lokalizovat, pohybovala se kdesi v Agátě.

Podobenství o hřivnách

Matouš 25:14-25 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat.

Jít dál a nebo si postavit hlavu? (Gn 26:12-32)

Gen 26:12-22 Izák pak v té zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, až se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět.  Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni zasypali a naplnili hlínou.

Podnikatel a pastor

Úvodem
Námětem této mé úvahy je vzájemný vztah pastora sboru a podnikatele, který práci sboru finančně podporuje. „Smí podnikatel mluvit do toho, jak se ve sboru nakládá s financemi?“ , “Jak předcházet možným konfliktům, popřípadě jak je řešit?“ , „Existují biblické principy pro tento vztah?“ To jsou některé otázky, na které se pokusím zaměřit. 

Lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš (Matouš 5:43-48)

Mt 5,43-48 Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.“ Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Bůh a byznys

 
V souvislosti s penězi a bohatstvím existuje několik pohledů. V byznys světě často můžeme slyšet rčení, že o peníze jde až na prvním místě. V Bibli najdeme nejedno varování před milováním peněz a touhou po zbohatnutí nebo tzv. jistotě ze stavu „za vodou“. A v téže Bibli se nachází také tento verš: „K obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno; peníze vyřeší všechno.“ (Kazatel 10:19)
 

Bohatí a církev

Církev se po celá staletí zabývala primárně chudými lidmi nebo lidmi mající problémy. Přirozeně se z toho vyklubalo evangelium pro tuto skupinu, které zní: „Máš problém a Bůh ho vyřeší“ nebo „Máš problém a potřebuješ ho řešit.“ Co ale s člověkem, kterému se daří dobře, je zdravý, bohatý a neuvědomuje si, že potřebuje pomoc. Slyšel jsem rčení tohoto typu: „Musíme počkat, až se mu přestane dařit, pak začne hledat Boha“.

   

Poslední komentáře